Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Dokumenty hl. m. Prahy

Strategický plán hl. m. Prahy

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města,obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Je to koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech.

Strategický plán hl. m Prahy představuje politické zadání pro Územní plán. Jedná se o program rozvoje města ve smyslu zákona o obcích. Je to dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na období 15 - 20 let. Byl schválen v roce 2000 (viz usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25. 5. 2000, předkladatel rada ZHMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy) a v prosinci 2008 byla schválena jeho aktualizace (viz usnesení Zastupitelstva číslo 22/42 ze dne11. 12. 2008, předkladatel Rada HMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy). Vždy za určité období (3x za volební období) bude zpracována a Zastupitelstvu HMP předložena k projednání monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce hl. m. Prahy.

Strategický plán.jpg
Strategický plán.jpg

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy proběhla na základě usnesení Rady HMP č. 0221 ze dne 17. 2. 2004 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/08 ze dne 26. 2. 2004 k monitorovací zprávě o naplňování strategické koncepce hl. m. Prahy v období 2002-2003. Hlavním důvodem aktualizace byly významné události a změny, k nimž došlo od schválení prvního strategického dokumentu Prahy tohoto typu, a to zejména důsledky vstupu České republiky do Evropské unie, růst bezpečnostních rizik spojených s globálním terorismem a povodněmi (srpen 2002), nové trendy v územním plánování nebo záměr Prahy ucházet se o pořádání letních olympijských her.

Zpracovatelem Strategického plánu hl. m. Prahy je Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje města ve spolupráci s ostatními odbory MHMP a s organizacemi města.
V rámci aktualizace se konaly 3 workshopy na téma Územní rozvoj a doprava, Bezpečnost a Praha na trhu evropských měst. Aktualizovaný dokument byl v roce 2008 podroben hodnocení vlivu Strategického plánu hl. m. Prahy na životní prostředí (SEA), do něhož se zapojily městské části Prahy, neziskové organizace, dotčené obce Středočeského kraje s rozšířenou působností a dotčené správní úřady.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 11. 12. 2008 usnesením č. 22/42 Aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy. Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008 (PDF 25MB) Útvar rozvoje hlavního města Prahy jako zhotovitel pověřený veřej. projednáním informuje, že aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy spolu s vyhodnocením vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a lokality Natura 2000 byla projednána dne 6. srpna 2008.
Zápis z veřejného projednání ke stažení ZDE…

Související dokumenty:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 22. 10. 2009 usnesením č. 30/84 Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015.
Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015 (PDF 548kB).

Územní plánování

Pořizovatelem územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území nebo politiky územního rozvoje je ze Zákona o územním plánování a stavebním řádu příslušný obecní úřad, krajský úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany. Zpracovatelem pražských celoměstských územně plánovacích podkladů a dokumentací je Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace (URM). Jedná se o Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy a zejména Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Pořizovatelem těchto dokumentací je Odbor územního plánu MHMP.

  • Postup pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací

logo_up.jpg

Informace o procesu přípravy jednotlivých druhů dokumentací, jednotlivých fázích zpracování, účasti veřejnosti, způsobu zajištění aktualizací a změn a další základní informace.

 

  • Územně analytické podklady hl. m. Prahy

logo_uap.gif

Územně plánovací podklad, který slouží jako základní východisko pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších dokumentací. Jedná se o obsahově bohatý a pravidelně aktualizovaný dokument přinášející informace o stavu a vývoji území hl. m. Prahy v mnoha tematických oblastech včetně souhrnného vyhodnocení.

 

  • Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

logo_zur.gif

Základní koordinační územně plánovací dokument, jehož cílem je vymezit hlavní koncepční zásady pro územní rozvoj kraje Hlavní město Praha. Dokument stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Prahy jako kraje, především vymezuje plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Definuje východiska pro zpracování podrobnějších územně plánovacích dokumentací, především územního plánu hl. m. Prahy.

 

  • Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy

up-7.jpg

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy je hlavní dokument pro koordinaci územního rozvoje hl. m. Prahy. Byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Stanoví mj. podrobné podmínky využití území v zastavitelných územích, určuje územní podmínky rozvoje dopravy a technické infrastruktury a zakládá podmínky pro ochranu městské zeleně a krajiny.

Cílem územního plánu je vytvořit předpoklady pro harmonický rozvoj městského organizmu, při respektování daností území, kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot. Navrhované řešení mělo vést ke zlepšení stavu ve všech složkách urbanizace. Hlavní faktory, které toto řešení ovlivňují, jsou definovány jako okruhy cílů pro rozvoj města. Jsou formulované v Územních a hospodářských zásadách. Jedná se sedm tematických okruhů:

1. Mezinárodní postavení Prahy

2. Postavení Prahy v rámci České republiky

3. Praha a její zázemí

4. Měst domov obyvatel

5. Jedinečnost Prahy

6. Rozvoj Prahy

7. Fungující město

Územní plán ale není nástrojem, který by mohl splnění konkrétních cílů zajistit. Připravuje pouze podmínky pro to, aby jejich dosažení bylo v řešeném území možné. K tomuto vytváří předpoklady. Ve snaze o naplnění stanovených cílů bude nutně docházet ke kompromisům, protože některé požadavky jsou navzájem kontraverzní.

Územní plán vždy plní dvě základní úlohy. Na jedné straně vytváří nabídku, na straně druhé vymezuje - reguluje možnosti využití městského území. Výsledné řešení musí jasně stanovit pravidla urbanizace a odstranit nejistotu vlastníků v možnostech využití a případného zhodnocení svého majetku.

Časově bylo uvažované řešení orientováno k roku 2010. Nebylo ale podmínkou, že k tomuto horizontu musí být všechny navržené plochy zastavěny. Rozhodujícím faktorem v této otázce vždy byla ekonomická situace, zejména růst kupní síly obyvatelstva a možnosti jak českého, tak zahraničního kapitálu.

 

  • Příprava nového územního plánu hl. m. Prahy

 Informace o přípravě nového územního plánu hl. m. Prahy, který by měl nejpozději do roku 2015 nahradit stávající platný územní plán z roku 1999, informace o procesu pořizování a aktuálním stavu přípravy.

Nový územní plán je koncipován v souladu se zásadami udržitelného rozvoje (ZUR) na principech:

- Přestavba a oživení současně zanedbaných území

- Upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města

- Přísná regulace rozrůstání Prahy do volné krajiny

- Ochrana stávající zeleně uvnitř města

- Zelený pás ve vnějším pásmu města

- Liberálnější podmínky a možnosti pro výstavbu v již zastavěných územích

- Nová metodika prostorové regulace

- Ochrana panoramatu a regulace umísťování výškových staveb

- Důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové

- Tramvajové tangenty propojující městská centra kompaktního města

- Větší zapojení železnice do obsluhy města (více jak 20 nových zastávek)

- Rozvoj infrastruktury pro cyklisty a pro pěší

 

 

Související témata: Rozvoj území


Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz