Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Úřad
 • Odbor školství a kultury
Odbor

Odbor školství a kultury

Kontakty:

Odbor školství a kultury, zajišťuje úkoly Městské části Praha 21 v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Podílí se zabezpečení provozu základních a mateřských škol, které zřizuje. Plní úkoly v oblasti školství v rozsahu působnosti dané Statutem hl. m. Prahy (základní a mateřské školy z Městských částí Běchovice, Klánovice a Koloděje), zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství v MČ Praha 21.

Zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Školství
 • vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky,
 • zajišťování provozu základních škol, mateřských škol a  školních jídelen,
 • příprava podkladů pro poskytnutí investičních prostředků,
 • příprava podkladů pro  vybavení škol a předškolních zařízení,
 • zajišťování správy školských zařízení,
 • zajišťování  dohod s obcemi, jejichž děti plní na Praze 21 povinnou školní docházku o úhradě neinvestičních nákladů,
 • zpracování návrhu rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti a předávání podkladů MHMP ve spolupráci s finančním odborem,
 • dohled nad dodržováním výživových norem, řešení stížností v oblasti školního stravování,
 • řešení  stížností na úseku škol a školských zařízení v obvodu MČ,
 • rozhodování o přijímaných opatřeních na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských  zařízeních, které MČ zřizuje,
 • provádění kontrolní činnosti hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství,
 • navrhuje kritéria pro hodnocení, odměňování ředitelů MŠ a ZŠ, 
 • provádí hodnocení práce ředitelů MŠ, ZŠ zřízených městskou částí  a navrhuje jejich odměny, 
 • organizačně zajišťuje průběh konkurzů na ředitele zřizovaných MŠ a ZŠ, 
 • vyhotovuje zřizovací listiny MŠ a ZŠ, 
 • přijímá opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce, 
 • zpracovává  komplexní přehled údajů z výročních zpráv jednotlivých MŠ a ZŠ ve správním obvodu a souhrn předává nadřízeným orgánům,
 • spolupracuje s metodiky protidrogové prevence na školách ve správním obvodu MČ Praha 21 a s protidrogovými koordinátory všech MČ Praha 21 

Kultura, sport

 • zajišťování činností v oblasti podpory, rozvoje a ochrany kultury a tělovýchovy v MČ, odpovědnost za metodickou, analytickou a koncepční činnost v této oblasti a příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva MČ,
 • spolupráce na rozvoji tělovýchovy a sportu v MČ,
 • zpracování podkladů pro jednání komisí rady MČ pro kulturu a sport,
 • sledování přehledu subjektů působících v MČ v oblasti kultury a tělovýchovy,
 • zajišťování funkce zřizovatele organizací a zařízení, které metodicky řídí (místní  knihovna)
 • koordinace kulturně osvětové, sportovní a společenské činnosti, která se koná pod záštitou MČ,
 • provádění kontrolní činnost hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury,
 • zajišťování vazeb MČ na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury a tělovýchovy,
 • vyřizování stížností příslušejících odboru dle náplně jeho činnosti,
 • zajišťování provozu újezdského divadla a tělocvičny, 
 • zajišťuje kontrolu   a údržbu hřišť  ve  správě MČ Praha 21 
 • vede jejich evidenci a navrhuje jejich rozšiřování a doplňování hracími prvky a nářadím

 

 • KONCEPCE ŠKOLSTVÍ 2022_2028.pdf

  KONCEPCE ŠKOLSTVÍ 2022_2028.pdf

  Poslední změna: 26. 9. 2022, 08:10:43, velikost: 2.13 MB
 • Související témata: Děti a mladí lidé Média a komunikace Mimoškolní vzdělávání a dovednosti Spolková činnost Sport a volný čas Strategické plánování a řízení Základní škola Umění a kultura Úřad městské části Zdravá městská část Praha 21 Mateřské školy Historie Újezda nad Lesy Školství


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Králová Helena
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz