Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Úřad
  • Odbor majetku a investic
Odbor

Odbor majetku a investic

Kontakty:

Náplň činnosti :

Správa majetku• spravuje nemovitý majetek svěřený městské části v rámci činnosti odboru OMI• zajišťuje údržbu a opravy majetku (vyjma majetku, který MČ Praha 21 pronajímá – zde zajišťuje odbor VHČ)• zajišťuje opravy komunikací • zajišťuje opravy dopravního značení (vodorovného a svislého) a jiných součástí a příslušenství místní komunikace ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č. 13/1997 Sb., přijímá hlášení o závadách od Městské policie a občanů, koordinuje jejich odstranění s vlastníkem komunikací (TSK, MČ)• zajišťuje letní a zimní údržbu vozovek ve správě MČ Praha 21 (údržbu chodníků ve správě MČ Praha 21 zajišťuje odbor VHČ)• vydává souhlasy s napojením pozemků na místní komunikace ve správě městské části• vydává souhlasy potřebná k vjezdu na místní komunikace • kontroluje a zajišťuje označování ulic• majetkoprávní úkony • eviduje a inventarizuje nemovitý majetek: budovy, pozemky a stavby ve správě MČ • provádí majetkoprávní a administrativní úkony související s převody nemovitého majetku (kupní, darovací a směnné smlouvy)• zajišťuje smlouvy o služebnostech, včetně projednání • provádí změny vlastnických práv včetně vkladů do KN• provádí administrativní úkony při svěřování nebo odnímání majetku HMP

Investiční agenda• připravuje podklady pro plánování investic• podílí se na přípravě rozpočtu městské části• připravuje a realizuje investiční výstavbu, kde je investorem MČ Praha 21• zajišťuje přípravu a realizaci zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti odboru• zajišťuje smlouvy souvisejících s investiční výstavbou• spolupracuje s dodavateli, sleduje termíny a dodržování smluv, provádí pravidelné kontrolní dny na stavbách• uplatňuje reklamace u dodavatelů staveb

Ostatní agenda• sumarizuje a připravuje podklady pro jednání orgánů samosprávy• vyřizuje stížností a dotazů občanů v rámci své působnosti • zajišťuje povinné revize majetku městské části v rámci činnosti odboru (vyjma majetku, který MČ Praha 21 pronajímá nebo je svěřený na základě jiného smluvního vztahu do užívání – zde zajišťuje VHČ, resp. instituce jíž byl majetek svěřen)• vede agendu komise územního rozvoje• vede evidenci poruch a havárií na veřejných inženýrských sítích• připomínkuje změny územního plánu • spolupracuje při vzniku metropolitního plánu

 

 

 

Související témata: Infrastruktura Majetek Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Lambertová Ludmila
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz