Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Cestovní doklady

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Cestovní doklady
04. Základní informace k životní situaci

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.

Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle zákona 329/1999 Sb., o cestovních dokladech..

 

Cestovní doklady obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání

a) údajů o zobrazení obličeje,

b) údajů o otiscích prstů rukou,

c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a

d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství.

Cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u  konzulárního úřadu České republiky (dále jen "zastupitelský úřad"), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve lhůtě 120 dnů.

Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto zákona údaje biometrické.

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů.

Občanovi mladšímu 12 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo občanovi, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní doklad se strojově čitelnými údaji s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou občana.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas podle odstavce 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Je-li zákonným zástupcem podle odstavce 2 rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu  pouze předloží doklady potřebné k vydání  cestovního pasu, například platný občanský průkaz

Nepřikládá se fotografie , fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti ve fotokabince.

 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá  trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. 

U občanů , kteří mají trvalý pobyt  na území České republiky , se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné  pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad,  u kterého podává žádost o vydání prvního  cestovního pasu , na jeho žádost  státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu,  u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.

Pokud občan neměl trvalý pobyt na území České republiky nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem;

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě

a) v pracovních dnech do 24 hodin nebo

b) 5 pracovních dnů

nelze podat u zastupitelského úřadu.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě podle bodu  a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění. Žadatel je rovněž povinen předložit podklady pro zjištění údajů, o jejichž správnosti vznikly důvodné pochybnosti, jestliže je to pro ověření správnosti údajů nezbytné. Pravdivost údajů uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních předpisů, popřípadě dalšími doklady podle mezinárodní smlouvy, jedná-li se o jiný cestovní doklad vydávaný na jejím základě.

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání cestovního dokladu:

 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji - 600,- Kč platnost pasu 10 let 
 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  občanům mladším 15ti let - 100,-Kč platnost pasu 5 let
 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji - SUPERBLESK do 24hod. podání a převzetí MV ČR - 6.000,-Kč podání u ORP 4.000,- Kč převzetí u MV ČR 2.000,- Kč vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji SUPERBLESK do 24hod. občanům mladším 15ti let: podání a převzetí MV ČR 2.000,-Kč podání ORP 1.500,-Kč převzetí MV ČR 500,-Kč - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji BLESK do 5ti pracovních dnů podání a převzetí MV ČR 3.000,-Kč podání a převzetí ORP 3.000,-Kč podání ORP 2.000,-Kč převzetí MV ČR 1.000,-Kč - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji občanům mladším 15ti let BLESK do 5ti pracovních dnů podání a převzetí MV ČR 1.000,-Kč podání, převzetí ORP 1.000,-Kč podání ORP 500,-Kč převzetí MV ČR 500,- Kč
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení  cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat je 30 dnů.

Zkrácená lhůta pro vyřízení cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat,, SUPERBLESK´´- 24 hod.

Zkrácená lhůta pro vyřízení cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat ,, pasu BLESK,, - 5 pracovních dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění  pozdějších předpisů (o cestovních dokladech).

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů /např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu/lze podat prostřednictvím úřadu , který napadené rozhodnutí vydal. /ÚMČ Praha 21/.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek.

Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zák. o cestovních dokladech. Za přestupek na tomto úseku lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Přestupku se dopustí občan, který nechránil cestovní doklad:

 • před ztrátou a odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím 
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu 
 • se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu 
 • při opuštění ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu 
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu 
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad, který je zaplněn záznamy neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem 
 • úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad 
 • požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek 
 • pořídí kopii cestovního dokladu  a neprokáže souhlas občana podle §2odst.3 lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 

 

neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Platnost cestovního dokladu skončí:

uplynutím doby v něm vyznačené

ohlášením jeho ztráty nebo odcizení

uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana , pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství  občana

pozbytím státního občanství , úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti:

cestovní doklad je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s vyjímkou nesprávného údaje o aktuálním  příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

jeho držitel podstatně změnil podobu+

 

 

 

22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

občasko správní odbor ÚMČ Praha 21, Magistrát hl. m. Prahy, Praktické informace MV ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
26. listopad 2018
28. Popis byl naposledy aktualizován
26. listopad 2018
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nadcházející události

24 duben 2024

24.04.2024 17:00 - 26.06.2024 19:00
Újezdské muzeum - Rok české hudby

30 duben 2024

01 květen 2024

01.05.2024 13:00 - 15:00
STAVĚNÍ MÁJE

02 květen 2024

03 květen 2024

06 květen 2024

Zpravodaj

Aktuální číslo ke stažení:

 • 2024_04_ujezdsky_zpravodaj.pdf

  2024_04_ujezdsky_zpravodaj.pdf

  Poslední změna: 28. 3. 2024, 13:15:52, velikost: 7.21 MB
 • Starší čísla

  Najdete nás na Facebooku

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz