Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
04. Základní informace k životní situaci

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
(dle ust. § 39 odst. 2 zák. O odpadech č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé roční hlášení odpadů.

Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje.

Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 se zasílají roční hlášení, pokud se provozovna, činnost, mobilní zařízení nachází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice. Tiskopis ročního hlášení je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Změna v zasílání ročního hlášení
Od 1. ledna 2012 dochází ke změně, kdy každý ohlašovatel má povinnost zaslat roční hlášení o odpadech prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností /ISPOP/.

Již nelze zaslat roční hlášení v tištěné podobě nebo elektronicky přímo na příslušný úřad.
Jedná se o nově zřízený webový portál, jehož prostřednictvím se provádí ohlašování týkající se životního prostředí.
Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování.

Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP:

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/registrace.html.

 Aby bylo možné zaslat roční hlášení přes ISPOP, musíte mít toto roční hlášení vyplněné v datovém standartu, které zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí šest měsíců před ohlašováním.
Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

 •  http://hlaseni.inisoft.cz
 • http://odpady.inisoft.cz
 • http://mhmp.inisoft.cz (určeno pro ohlašovatele mající provozovny na území hl. m. Prahy).


Způsob ohlašování přes ISPOP

 1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
 2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

 
Autorizace ročního hlášení
Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:

 • Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem
  elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

 • Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.

 • Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci - vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů. Více informací k autorizaci naleznete na stránkách https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ohlasovaci-povinnost/strucny-navod/Autorizace.html.

Zmocnění
Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné
moci. Více informací naleznete na internetové adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ohlasovaci-povinnost/plna-moc.html


Základní podmínky pro zaslání přes ISPOP
Přístup k internetu, program Adobe reader min. 9.4, internet explorer min v 8, nebo mozila, goode chrome, případně opera - kdy se musí ověřit ručně.

08. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 21 - pokud se vaše provozovna nachází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje, Běchovice

Ale nutno zaslat přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hlášení za uplynulý kalendářní rok se zasílá každoročně do 15. února následujícího roku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vedení a archivace evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon O odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
 1. vyhláška MŽP O podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb., v platném znění
 2. vyhláška MŽP Katalog odpadů č. 381/2001 Sb., v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 2 - pokutu do výše 1 000 000,- Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Odbor životního prostředí - Martina Nejtková, tel: 2810 129 43

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Magistrát hl. m. Prahy - www.praha-mesto.cz

Česká informační agentura pro životní prostředí - www.cenia.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - www.ispop.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a dopravy
26. Kontaktní osoba
Cermanová Martina
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. leden 2011
28. Popis byl naposledy aktualizován
2. únor 2012
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz