Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
04. Základní informace k životní situaci

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1) vlastník pozemku

2) osoba, která má od vlastníka pozemku plnou moc

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Souhlas orgánu ochrany ZPF je třeba - pokud se jedná o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které bude sloužit pro nezemědělské účely

Souhlas orgánu ochrany ZPF není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu  odňata půda

a) na pozemcích, které jsou

 1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků
 2. v zahrádkových osadách,  zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob
 3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních
 4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa
 5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území

b) pro umístění

 1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2
 2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti včetně příloh na OŽPD ÚMČ Praha 21

pozn: Pokud je výměra pozemku

 1. do 1 ha - uděluje souhlas orgán ochrany ZPF OŽPD ÚMČ Praha 21
 2. nad 1 ha - uděluje souhlas orgán ochrany ZPF OŽP Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Žádost se podává prostřednictvím OŽPD ÚMČ Praha 21. (se stanoviskem OŽPD ÚMČ Praha 21 se vaše žádost postupuje na OŽP MHMP.)
08. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 21 - pokud se váš pozemek nachází v katastrech Klánovice, Újezd nad Lesy, Běchovice, Koloděje

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Žádost s uvedením důvodu odnětí pozemku ze ZPF, identifikace a lokalizace pozemku
  2. K žádosti dále připojí
   1. údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence
   2. výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům
   3. vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí
   4. výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nepředepisují
   5. plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy
   6. předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
  1. plnou moc - v případě zastupování vlastníka pozemku

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu dle zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb., v platném znění a v souladu se souvisejícími předpisy

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon O ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
 1. Vyhláška MŽP o podrobnostech ochrany ZPF č. 13/1994 Sb.
 2. Metodický pokyn k odnímání půdy ze ZPF č. OOLP/1067/96 ze dne 1.10. 1996
 3. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnickým osobám jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které poruší povinnosti uvedené v odstavci 2, jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu oprávněny ukládat pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem.

Pokuty se ukládají za

 1. odnětí půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu, bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, pokud nejde o případy, kdy tohoto souhlasu není třeba (§ 9 odst. 2)
 2. nedovolenou změnu kultury nebo za neprovedení uložené změny kultury (§ 2)
 3. neplnění opatření uloženého orgánem státní správy, vydaných na základě zákona o ochraně ZPF.

Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k jejímu uložení dověděl o porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
Uložením pokuty podle odstavce 1 zůstává nedotčena trestní odpovědnost pracovníků právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.Nedotčena zůstává i odpovědnost za škodu podle zvláštních předpisů.
Dojde-li k poškození nebo znehodnocení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu (§ 1) fyzickou osobou, postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštních předpisů. /zákon o přstupcích č. 200/1990 Sb. v, paltném znění /
Pokuty jsou z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem orgánu, který pokutu uložil.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Odbor životního prostředí - Martina Nejtková, tel: 2810 129 43

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a dopravy
26. Kontaktní osoba
Cermanová Martina
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
4. srpen 2011
28. Popis byl naposledy aktualizován
4. srpen 2011
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz