Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Evidence obyvatel

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Evidence obyvatel
04. Základní informace k životní situaci

V evidenci obyvatel se vedou údaje o:

 • státních občanech ČR (dále jen "občan")
 • osobách, které pozbyly státní občanství České republiky
 • osobách, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen "partner") nebo dítětem občana

Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v předchozím odstavci.

Občan České republiky může mít jen jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdo a za jakých podmínek změnu místa trvalého pobytu hlásí:

 • za občana mladšího 15ti let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, nebo osoba , které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče
 • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k  jednání dle § 10 odst. 5) a 6)  zák. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě pověřené plné moci
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávněné bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní  plné moci s úředně ověřenými podpisy

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.:

 • na obecním úřadě (městském) v místě nového trvalého pobytu
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 • občan je povinen prokázat totožnost občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. Výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
 • za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat na ohlašovně pobytu
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

Po-St 8:00 - 12:00   13:00 - 17:30

Út, Čt, Pá  8:00 - 12:00

 

08. Na které instituci životní situaci řešit

 ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy, odbor občansko správní

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občan je povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu prokázat totožnost občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky:

 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
 • děti mladší 15ti let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 • za výdej z informačního systému obyvateli staršímu 15ti let - na základě žádosti poskytne ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností a ohlašovny písemné údaje  vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s vyjímkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit a v § 3 odst. 3 písm. o), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst 3 písm. q) a r). Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel, partner.-  poplatek ve výši 50,- Kč
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlášení změny údaje o místě trvalého pobytu je provedeno na místě zadáním do  centrálního systému evidence obyvatel.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě  musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše  sdělení před zaměstnancem  ohlašovny nebo  zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první  formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše  uznávaným elektronickým podpisem, nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě  zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Platnost občanského průkazu skončí ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí vyhláška MV č. 177/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích    

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů                                                          

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá , pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech  nebo rozpory uváděných údajů  s údaji v informačním systému a nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě nebudou odstraněny , ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí po zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy

Musím přinést fotografii a vyplněný formulář? 

Fotografie již není třeba. Pořizuje se digitální zpracování obličeje přímo při pořizování žádosti. Žádost o vydání občanského průkazu se vyhotovuje na pracovišti podacího místa za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného ministerstvem.

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu?

V občanském průkazu se na žádost žadatele o vydání občanského průkazu uvede rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

V občanském průkazu se na žádost držitele občanského průkazu uloží data pro elektronické využití občanského průkazu stanovená prováděcím právním předpisem nebo tato data může uložit sám držitel občanského průkazu.

22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
2. srpen 2021
28. Popis byl naposledy aktualizován
1. říjen 2021
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz