Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Místní poplatek z pobytu

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z pobytu
04. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek z pobytu

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného pobytu s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní město Praha 

Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce:

a) počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku;

b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny;

c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo poskytování úplatného pobytu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)

2. ověřený výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)

3. živnostenský list (oprávnění k činnosti)

4. nájemní smlouva (má-li ubytovatel ubytovací zařízení v pronájmu)

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce;

c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatek se hradí na pokladně ÚMČ Praha 21, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2000709369/0800.

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ)poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejichneodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek

Osvobození a úlevy:

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

   1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

   2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající nebo

f) pobývající na území obce

    1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

    2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

    3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

    4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Finanční odbor
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. leden 2020
28. Popis byl naposledy aktualizován
9. březen 2020
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz