Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Trvalé pobyty

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Trvalé pobyty
04. Základní informace k životní situaci

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí z pravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.Přechodné pobyty byly s účinností od 1.7.2000 bez náhrady zrušeny. Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen: vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit platný občanský průkaz u něhož není oddělena jeho vyznačená část( pravý dolní roh)v důsledku změny místa trvalého pobytu.Doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu(např.nájemní, kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí) a nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu(nevyžaduje se v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel).Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let,způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, kde si vyzvedne formulář ,,Přihlašovací lístek k trvalému pobytu´´.

08. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 21, odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů evidence obyvatel v těchto úředních hodinách: PO, ST: 8,00-17,30 hod. ÚT, ČT: 8.00 - 12.00 hod. Pá: 8.00 - 12.00 hod.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen : vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předložit platný občanský průkaz, u něhož neí oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu, doložit vlatnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost k užívání bytu nebo domu(např. nájemní sml., kupní sml. vložená do kat. nem., výpis z kat. nem., který není starší tří měsíců, atd.) anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trv. pobytu(nevyžaduje se v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny).Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt, nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.Veškeré doklady je třeba předkládat v originálu, nebo úřadně ověřené kopii. Dle §14 odst.1 písm.e) zák.č. 328/1999 Sb.o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15ti dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti u přepážky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu vyznačena na místě. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu- pravý dolní roh a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění podějších předpisů: přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný, nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést- lze uložit pokutu do 5 000,-Kč, přestupku se dopustí občan, který v zákonné lhůtě nepožádá o nový občanský průkaz, lze uložit pokutu do 5 000,-Kč

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor občansko správní
26. Kontaktní osoba
Hlaváčková Ilona
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
8. září 2005
28. Popis byl naposledy aktualizován
8. září 2005
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz