Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Vybudování nové studny

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Vybudování nové studny
04. Základní informace k životní situaci

Povolení vodního díla vydané vodoprávním úřadem jako speciálním stavebním úřadem dle § 15 odst. 1 vodního zákona je současně povolením dle ust. § 15 stavebního zákona. Vodoprávní úřad může povolení stavby vydat jen po předchozím souhlasu stavebního úřadu, příslušného k vydání územního rozhodnutí, v němž ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí. V případě, kdy se územní rozhodnutí nevydává, ověřuje stavební úřad, příslušný k vydání územního rozhodnutí, soulad se záměry územního plánování. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze vodní dílo povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla (tzn.: Žádost o stavební povolení na studnu musí být podána zároveň se žádostí o povolení k nakládání s podzemními vodami).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, kdo hodlá danou stavbu provést.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předpokladem je, že dotčený pozemek se nachází na katastrálním území Běchovic, Klánovic, Koldějí nebo Újezdu nad Lesy. Pozn.: Tomuto řízení předchází řízení o umístění staveb, které vyřizje příslušný stavební úřad (SÚ MČ Praha 21).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat žádost včetně příslušných doplňujících dokladů ( viz. Formulář žádosti - bod 11) na vodoprávní úřad, odbor životního prostředí a dopravy.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260 - vodoprávní úřad, odbor životního prostředí a dopravy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Před podáním žádosti je třeba zajistit

- doklady prokazující vlastnické právo žadatele k pozemku nebo stavbě , na kterém se realizace záměru navrhuje, doklady je třeba připojit v případě, kdy nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, pak předloží smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu , nemá-li žadatel vlastnické právo, smlouvu nebo doklad dle uvedeného předloží souhlas jejich vlastníka, to neplatí , lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit

- závazná stanoviska , popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury

- projektovou dokumentaci stavby vypracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb

- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona (posouzení z hlediska hydrogeologie)

- v případě zastupování plná moc žadatele.

- údaje pro vodoprávní evidenci dle vyhl. č. 414/2013 Sb.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • STUDNYpriloha_17.rtf

  STUDNYpriloha_17.rtf

  Poslední změna: 04. 8. 2014, 16:35:50, velikost: 185.44 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Vydání stavebního povolení dle položky č. 17 sazebníku správních poplatků dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (studna - 300,- Kč)

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle z. č. 500/2004Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle stavebního zákona, pokud není vodním zákonem stanoveno jinak (30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů, lhůta se prodlužuje u řízení s velkým počtem účastníků, které se vyhlašuje veřejnou vyhláškou).

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Okruh účastníků stavebního řízení je stanoven v závislosti na konkrétním obsahu řízení a je upraven v § 109 stavebního zákona. Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami je stanoven v závislosti na konkrétním obsahu řízení a je upraven v § 115 vodního zákona. Účastníci řízení jsou o zahájení řízení vyrozuměni písemně nebo prostřednictvím zveřejnění písemnosti na úřední desce.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Před vydáním vodoprávního povolení ke zřízení vodního díla je potřeba vyřídit územní rozhodnutí na stavbu vodního díla na příslušném stavebním úřadě (SÚ MČ Praha 21).

  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  http://www.mze.cz (sekce vodní hospodářství)

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon.

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

  18. Jaké jsou související předpisy

  - Vyhl. č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla

  - Vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  - Vyhl č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního řízení

  - Vyhl. č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vše v platném znění

   

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravným prostředkem je odvolání. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178 – 183 stavebního zákona a § 116 – 125l vodního zákona.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Odbor životního prostředí a dopravy - vodoprávní úřad, kanc. č. 7, I. patro.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor stavební úřad
  26. Kontaktní osoba
  Gurovičová Jana
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. duben 2015
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. duben 2015
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz