Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  Životní situace

  Občanské průkazy

  01. Identifikační kód
  02. Kód
  03. Pojmenování (název) životní situace
  Občanské průkazy
  04. Základní informace k životní situaci

  Občanský průkaz:

  1) Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba jíž je občanský průkaz vydán, (dále jen držitel občanského průkazu“) prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.

  2) Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony ( dále jen ,,data pro elektronické využití občanského průkazu“).

  Povinnost mít občanský průkaz:

  1) Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz , není-li dále stanoveno jinak.

  2) Státní občan, který je omezen ve svéprávnosti , nemá povinnost mít občanský průkaz.

  Právo mít občanský průkaz má státní občan České republiky pokud:

    a) je mladší 15 let

    b) je omezen ve svéprávnosti

    c) nemá trvalý pobyt na území České republiky

  Typy občanských průkazů:

  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a s biometrickými údaji a s nosičem dat se vydává s platností:

  - 1 rok ode dne vydání, je-li vydána osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou

  - 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let

  - 10 let ode dne vydání, jeli vydán osobě, která dosáhla věku 15 let do dovršení jejich 70 let nebo - 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let

  • dočasný občanský průkaz se vydává z důvodu:

  - technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu

  - v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události

  - na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením podáním žádosti do 2 měsíců ode dne nabytí nebo prohlášení o státním občanství ČR.

  05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatel o vydání OP je povinen podat žádost o vydání OP na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu (dále jen "podací místo").

  Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

  Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.

  Občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která jedná za osobu mladší 15 let - zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let - opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

  Občanský průkaz se vydá rovněž na žádost podanou osobou, která jedná za osobu, která dosáhla věku 18 let – člen domácnost, jehož oprávnění bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

  06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Platnost občanského průkazu skončí:

  a) uplynutím doby v něm uvedené,

  b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

  c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

  d) ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

  e) pozbytím státního občanství České republiky,

  f) úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,

  g) převzetím nového občanského průkazu, nebo

  h) odevzdáním nalezeného občanského průkazu, pokud jeho platnost neskončila podle písmene b).

  Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

  a) ohlášení změny místa trvalého pobytu

  b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

  c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu, nebo

  d) změny pohlaví.

  Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

  a) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,

  b) úmrtí manžela nebo partnera, nebo

  c) nabytí právní moci rozhodnutí o

    1) rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství,

    2) zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství,

    3) prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné, nebo

    4) prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého.

  Platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu z moci úřední, pokud se skončením platnosti souhlasí držitel občanského průkazu a občanský průkaz je poškozen, obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, nebo došlo k podstatné změně podoby držitele občanského průkazu.

  07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  1) do 30 dnů ode dne podání žádosti o občanský průkaz, byla-li žádost podána pověřenému úřadu

  2) do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu

  V případě vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu.

   

  Podat žádost o vydání občanského průkazu je povinen žadatel nejpozději do:

  • 30 dnů ode dne, ve kterém dosáhl věku 15 let
  • nabyl plné svéprávnosti poté co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu nebo
  • ohlásil změnu trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině
  • 15 dnů ode dne z důvodu změny: viz. Skončení platnosti OP bod 10.
  • 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením

  Zjistí-li podací místo při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu rozpory mezi údaji uvedenými v žádosti a údaji uvedenými v informačních systémech veřejné správy, vyzve žadatele, aby předložil doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů, a žádost do jejich odstranění neumožní podat.

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu.

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště. V případě občanského průkazu, který má být vydán ve zrychleném režimu, se jeho předání mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu.

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz. Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu odevzdaný občanský průkaz znehodnotí. Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá; to neplatí v případě padělaného nebo pozměněného občanského průkazu. Nepožádá-li žadatel o ponechání znehodnoceného občanského průkazu, správní orgán znehodnocený občanský průkaz zlikviduje.

  08. Na které instituci životní situaci řešit

  Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je:

  - obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí Prahy 1- 22

  - Ministerstvo vnitra, jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů

  09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti předložit:

  • rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky
  • cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

  Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o občanský průkaz nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením je povinen při podání žádosti předložit:

  • rodný list a doklad o státním občanství České republiky nebo cestovní pas.

  Žadatel o vydání prvního nebo nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti, je povinen předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti předložit dosavadní občanský průkaz.

  Pokud žadatel nemůže při podání žádosti předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit:

  • rodný list, vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž i doklad o státním občanství České republiky, nebo průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky
  • žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti nemá trvalý pobyt na území České republiky je povinen předložit:
  • rodný list a doklad o státním občanství České republiky nebo průkaz totožnosti.

  Žadatel o vydání občanského průkazu, který před podáním žádosti ukončil trvalý pobyt v cizině, je povinen předložit rodný list a doklad o státním občanství nebo cestovní pas.

  Pokud žadatel o vydání nového občanského průkazu nemůže předložit viz. výše uvedené doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  1) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

  • a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
  • b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500
  • c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

  2) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

  • a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
  • b) při podání žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250
  • c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250

  3) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

  • a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
  • b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250
  • c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250
  • d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

  4) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

  • a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300
  • b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 200
  • c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 100
  • d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 300

  5) Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

  • a) osobám, které dosáhly věku 15 let Kč 200
  • b) osobám mladším 15 let Kč 100

  6) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let Kč 100

  7) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 200

  8) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně   provedené zápisy Kč 200

  9) Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu Kč 200

  10) Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti Kč 100

  Správní poplatek za úkon lze uhradit v hotovosti i bezhotovostně platební kartou přímo na odboru občansko správním.                                                                                                                            

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty:

  - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  - Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Držitel občanského průkazu je povinen:

  a) chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,

  b) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

  c) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky (dále jen "policie") nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky,

  d) ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

  e) odevzdat nebo, má-li zájem si občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, předložit k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu občanský průkaz, a to do 15 dnů ode dne skončení jeho platnosti, a

  f) odevzdat neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii občanský průkaz, který ohlásil jako ztracený nebo odcizený a který po ohlášení nalezl, nebo, má-li zájem si tento občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, jej předložit neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

  Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu.

  Držitel občanského průkazu může ohlásit ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, rovněž prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu.

  Za držitele občanského průkazu může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

                        

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle zák. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: Nesplní-li občan povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů - lze uložit pokutu do 10 000,-Kč.

  21. Nejčastější dotazy

  Musím si vyměnit dosavadní občanský průkaz? NE. Dosavadní občanské průkazy jsou platné po dobu platnosti v nich uvedenou.

  Musím přinést fotografii? NE. Fotografie již není třeba. Pořizuje se digitální zpracování obličeje přímo při pořizování žádosti.

  Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu ? Na vaši žádost lze do e-OP zapsat stav (může být a nemusí).

  22. Další informace

  Vaše případné další dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. č. 281 012 957, 281 012 923, 281 012 959  

  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Ministerstvo vnitra

  -osobní doklady

  -neplatné doklady

  -ochrana osobních údajů

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor občansko správní
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  26. listopad 2018
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  26. listopad 2018
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz