Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Ustanovení odpovědného zástupce

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Ustanovení odpovědného zástupce
04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 11 zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti b) Podnikatel, který je právnickou osobou, ustanovuje odpovědného zástupce pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví člena statutárního orgánu nebo statutární orgán, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce; nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje odpovědného zástupce z jiných osob c) Podnikatel, který je zahraniční právnickou osobou, do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky podniku umístěné na území ČR, který splňuje podmínky pro výkon této funkce; nesplňuje-li vedoucí organizační složky podniku tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1. U fyzických osob - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. U právnických osob - osoba oprávněná jednat(jednatel,představenstvo apod.), případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ustanovení odpovědného zástupce oznamuje podnikatel prostřednictvím formuláře - Ohlášení živnosti(viz životní situace Ohlášení živnosti) nebo formuláře - Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (viz životní situace Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti). Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (životní situace Oznámení přerušení provozování živnosti).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doručením písemného oznámení o ustanovení nebo změně odpovědného zástupce příslušnému živnostenskému úřadu osobně v úřední dny nebo prostřednictvím podatelny, lze zaslat i poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Jakýkoli živnostenský úřad v ČR.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) pokud odpovědný zástupce není občanem ČR dokládá trestní bezúhonnost dle § 46 odst. 2 živnostenského zákona - občan státu EU; případně dle § 46 odst. 3 živnostenského zákona - občan jiného státu než členského státu EU (pro uvedené doklady platí, že nesmí být starší 3 měsíců) b) doklady o splnění odborné způsobilosti, jsou-li vyžadovány podle druhu živnosti c) čestné prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Čestné prohlášení lze učinit i přímo na živnostenském odboru s tím, že podpis odpovědného zástupce bude ověřen na místě příslušným pracovníkem. d) průkazy totožnosti jednajících osob, tedy oznamovatele a odpovědného zástupce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Změnový list.pdf

  Změnový list.pdf

  Poslední změna: 17. 2. 2021, 13:42:05, velikost: 270.11 KB

 • Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:48:30, velikost: 125.26 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  U ohlašovacích živností - žádné. Jedná se pouze o vyznačení skutečnosti do živnostenského rejstříku. U koncesovaných živností - podle položky 24 zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, je za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnosti - poplatek 500,- Kč.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  a) Při ohlášení živnosti - je ustanovený odpovědný zástupce zapsán do živnostenského rejstříku ke dni ohlášení živnosti (viz životní situace ohlášení živnosti). Vyrozumění o zápisu odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku je doručováno podnikateli současně s živnostenským listem, tedy nejpozději do 5 dnů od ohlášení živnosti. b) Při žádosti o koncesi - je ustanovený odpovědný zástupce zapsán přímo na rozhodnutí o udělení koncese, je tedy účastníkem řízení. Rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listina se vydává ve lhůtě do 60 dnů, není-li v příloze č. 3 živnostenského zákona stanoveno jinak. c) Při změně odpovědného zástupce - je-li oznámení bez vad, provede se zápis odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku u ohlašovacích živností nejpozději do 5 dnů od oznámení. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. U koncesovaných živností je změna odpovědného zástupce prováděna v režimu zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení - tedy v samostatném řízení s lhůtou 30 dnů od doručení oznámení změny odpovědného zástupce.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odpovědný zástupce

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doklady, které se přikládají k oznámení je třeba předložit v ověřené kopii, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii, jejíž správnost si ověří příslušný pracovník.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Vyznačení oznamované změny na živnostenském listu nebo v živnostenském rejstříku není prováděno v režimu zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, tudíž neplatí zásady správního řízení. Jedná-li se o změně odpovědného zástupce a nejsou doloženy příslušné doklady, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. Toto řízení se vede podle zásad správního řízení a opravným prostředkem je odvolání, které se podává ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí k živnostenskému a občanskosprávnímu odboru Magistrátu hl.m.Prahy prostřednictvím živnostenského odboru Prahy 21. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Ve smyslu ustanovení § 65 odst. 3 živnostenského zákona - není-li oznámena změna odpovědného zástupce - sankce až do výše 50 000,- Kč. Ve smyslu ustanovení § 65 odst. 4 živnostenského zákona - neohlásí-li podnikatel, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen - sankce až do výše 20 000,- Kč. Ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1,písm. a) živnostenského zákona -neustanoví-li podnikatel v případech, kdy je k tomu povinen,odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce nebo předloží nepravdivé prohlášení - sankce až do výše 100 000,- Kč

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Na telefonních číslech živnostenského odboru: 281012931/32, 33, 62, 65

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Živnostenský odbor
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. duben 2013
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. duben 2013
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz