Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Inspekční zpráva České školní inspekce
Aktualita

Inspekční zpráva České školní inspekce

Vážení a milí sousedé, naše škola v předvánočním čase, který je poměrně náročný za všech okolností, absolvovala navíc hloubkovou kontrolu České školní inspekce. Pokud netušíte, co to znamená, představte si inspekční tým procházející školu s lupou od sklepa po půdu, od jídelny po družinu. A musím říci, že výsledek je nadmíru uspokojivý. Nemohu říci báječný, nic není bez drobných mušek a prostor pro zlepšení se vždy najde, ale rozhodně je pro školní tým v čele s panem ředitelem pěknou vizitkou a pro zřizovatele příjemným potvrzením skutečnosti, že se naše škola stále zlepšuje. Panu řediteli a jeho týmu patří náš dík a ujištění, že je v nápadech a inovacích budeme podporovat i nadále.

Vaše radní pro školství – Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D.

Vyjádření ředitele Mgr. Libora Skaly k výsledkům inspekce

Podobně jako naši pedagogové učí ve svých předmětech žáky sebekritice, sebekontrole a vlastnímu rozvoji, tak jsou i naši zaměstnanci podrobeni evaluaci, kontrole průběhu a výsledků vzdělávání prostřednictvím České školní inspekce. Tato inspekce probíhala na naší škole ve dnech 22. až 29. listopadu roku 2023 a zde je to nejpodstatnější z inspekční zprávy. Celá je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

Na naší škole je vzděláváno 1112 žáků v 55 třídách, včetně přípravné třídy a tříd s prvky Montessori pedagogiky. Pracuje zde 80 učitelů, 25 asistentů pedagoga a ve školní družině 7 vychovatelek. Podle inspekční zprávy, na naší škole probíhá „zdařilá výuka v souladu s Montessori principy, účelné vzdělávání v přípravné třídě, rozvíjení měkkých dovedností žáků jejich zapojením do mnoha aktivit školy.“ Ze zprávy také vyplývá, že je na naší škole „uplatňovaný demokratický způsob vedení založený na principu rozšířené partnerské spolupráce, vzájemného respektu a otevřené komunikace všech účastníků vzdělávání, který se pozitivně promítá do utváření příznivého pracovního klimatu školy. K uskutečňování koncepčních záměrů účelně napomáhá spolupráce se zřizovatelem a četnými sociálními partnery (místní organizace a spolky, kulturní instituce), kteří v souladu s profilací školy podporují např. rozvoj měkkých dovedností žáků formou zapojení do řady charitativních projektů (jarmarky pro Světlušku a Paraple) a do projektů organizovaných městskou částí. Komunitní atmosféru ve škole podporuje zapojení rodičů žáků do četných volnočasových aktivit a pravidelných tematicky zaměřených setkávání v „Kavárnách pro rodiče“. Participace žáků na dění ve škole je umožněna prostřednictvím žákovského parlamentu, mj. vytvořili etický kodex žáka.

“Co se týká pedagogického sboru, tak dle inspekční zprávy „kvalitu výuky pozitivně ovlivňuje zapojení 25 asistentů pedagoga. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní. Začínajícím a nově nastupujícím pedagogům je poskytována cílená metodická podpora vedením školy, která zahrnuje nejenom organizační pomoc, ale především na základě zjištění z hospitační činnosti konkrétní rady a náměty směřující k posunu kvality jejich pedagogické práce v souladu s koncepčními záměry školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školy a individuálního zájmu vyučujících a je zaměřeno především na prohlubování odbornosti, digitálních kompetencí, práci se žáky s poruchou autistického spektra, badatelskou výuku, formativní hodnocení a principy Montessori pedagogiky.“ K tomu bych rád dodal, že na konci minulého školního roku nás opustili pouze pedagogové z důvodu odchodu do důchodu, respektive na mateřskou dovolenou, což je velmi neobvyklé na jakékoliv škole a na škole naší velikosti je to v podstatě malý zázrak. Doufejme, že tento trend bude pokračovat.

I vybavení naší školy zhodnotila ČŠI velmi pozitivně. Ve zprávě je uvedeno, že „vedení školy průběžně vyhodnocuje stav materiálně technického zázemí a zlepšuje podmínky pro základní i zájmové vzdělávání. Škola disponuje dostatečným počtem učeben, z nichž některé jsou odborně zaměřené, relaxačními prostory pro žáky, třemi tělocvičnami, venkovním víceúčelovým sportovním areálem aj. Výuka je v souladu s koncepčními záměry podporována účelným využíváním informačních i komunikačních technologií, dostatečným množstvím didaktických pomůcek a specifických pomůcek pro Montessori vzdělávání. Prostorové podmínky školy jsou plně využity, školní družina má k dispozici částečně samostatné prostory, částečně školní třídy a vlastní dětské hřiště s herními prvky. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Poskytovaná strava je pestrá, podpora zdravých stravovacích návyků je zajištěna i prostřednictvím zapojení do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou zajištěny dotované obědy.

“Co se týká průběhu vzdělávání, inspekce uvedla, že „komunitní ráz školy se rovněž odráží v příznivé pracovní atmosféře, která pozitivně ovlivňuje výchovně vzdělávací proces. Žáci dodržovali nastavená pravidla komunikace i chování. Hospitované hodiny směřovaly k rozvoji a prohlubování znalostí a dovedností žáků.“ V této oblasti naše škola dostala i několik tipů, které jsou uvedeny v části „Doporučení pro zlepšení činnosti školy“. Zde se uvádí, že bychom měli „lépe využívat didaktické závěry vyučovacích hodin ke zhodnocení učebního pokroku žáků s ohledem na využití při dalším učení, častěji uplatňovat prvky formativního hodnocení a více zapojovat žáky do vzájemného hodnocení“. Dále bychom se měli zaměřit na předcházení školního neúspěchu při přecházení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem z prvního stupně na druhý.

Jedno z doporučení ČŠI také směřovalo přímo na vedení školy, které by mělo „objektivně analyzovat průběh a výsledky vzdělávání, poskytovat vyučujícím efektivní zpětnou vazbu, na jejím základě přijímat konkrétní opatření či doporučení a průběžně vyhodnocovat jejich účinnost.“ Obecně by mělo vedení školy zapracovat na účinnosti kontrolních mechanizmů při řízení pedagogického procesu, což se pozitivně odrazí na kvalitě vzdělávání našich žáků. Cítím potřebu dodat, že toto je možné pouze v případě, že je vedení školy dostatečně stabilní a nedochází v něm k neočekávaným změnám. Pevně věřím, že v této oblasti nás už žádná nemilá překvapení nečekají. Dobrá škola se zkrátka bez stabilního vedení dělat nedá.

Všechny kladné i záporné aspekty hodnotící zprávy nebereme na lehkou váhu a plně, v rámci našeho přátelského a demokratického prostředí, pracujeme na jejich doplnění, vylepšení a rozvoji ke spokojenosti nejenom nás, ale hlavně našich žáků, protože právě oni jsou ti, na kterých záleží nejvíce.

Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům za jejich dosavadní práci, stejně jako rodičům, zřizovateli a dalším partnerům za spolupráci a těším se na další posouvání naší školy k dokonalosti.

Libor Skala

ředitel školy

škola.jpg

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Filipinská, Lucie
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz