Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Ohlášení živnosti

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Ohlášení živnosti
04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Oprávnění provozovat živnost vzniká s výjimkou nově založených právnických osob fyzickým osobám, fyzickým osobám zahraničním (mají-li dlouhodobý pobyt v ČR nad 90 dní), právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku a právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, u ohlašovacích živností dnem ohlášení.

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI jsou:

1. volné (seznam volných živností je v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

2. řemeslné (seznam řemeslných živností je v příloze č. 1 živnostenského zákona)

3. vázané (seznam vázaných živností je v příloze č. 2 živnostenského zákona)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlašovatel živnosti: 1. U fyzických osob - ohlašovatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 2. U právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel,představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1. Všeobecné podmínky:

FYZICKÉ OSOBY - věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost

PRÁVNICKÉ OSOBY - ke dni ohlášení živnosti musí být právnická osoba založena, u dříve založených trestní bezúhonnost, odpovědný zástupce musí splňovat podmínku věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. U živnosti volné nemusí být odpovědný zástupce ustanoven. Ustanovený odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu.

ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBY - věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost v ČR i v zemi původu, doklad na pobyt na území ČR za účelem podnikání, doklad na místo podnikání. Pro občany EU, EHP a Švýcarska podmínka pobytu na území ČR neplatí. 2. Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost u živností ohlašovacích řemeslných a vázaných. U řemeslných živností - nejčastěji vyučení v oboru (v příbuzném oboru + 1 rok praxe v oboru ), střední vzdělání v oboru (v příbuzném oboru + 1 rok praxe v oboru ), vysokoškolské vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru nebo 6 let praxe v oboru, u vázaných živností - požadavky stanoveny v příloze č.2 živnostenského zákona. Tyto zvláštní podmínky plní fyzická osoba nebo fyzickou osobou ustanovený odpovědný zástupce, u právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním u příslušného živnostenského úřadu - osobně v úřední dny nebo prostřednictvím pošty, přes CzechPoint nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem

08. Na které instituci životní situaci řešit

Zákonem 130/2008 Sb. byla zrušena místní příslušnost a podat ohlášení, žádost o koncesi nebo oznámení změny lze na jakémkoli živnostenském úřadě. Úřad městské části Praha 21 Živnostenský odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

FYZICKÁ OSOBA: a) státní příslušník členského státu EU - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad (§ 46 odst. 2 živnostenského zákona), nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, učiněné před notářem nebo orgánem státu EU posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti; občan jiného státu - výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. ( za občana ČR si výpis z RT obstará živnostenský odbor sám ) b) průkaz totožnosti c) doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi),je-li vyžadováno podle druhu ohlášené živnosti e) doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k místu podnikání, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele f) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm podnikatel zapsán g) prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanovován. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebo učiněn před živnostenským úřadem. PRÁVNICKÁ OSOBA: a) doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce b) doklad o založení, nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců c) doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k sídlu d) prohlášení odpovědného zástupce,podpis musí být úředně ověřen, nebo učiněn před živnostenským úřadem e) je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem - plná moc s úředně ověřeným podpisem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Jednotny_registracni_formular_fyzicka_osoba.pdf

  Jednotny_registracni_formular_fyzicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:43:18, velikost: 52.05 KB

 • Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_fyzicka_osoba.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_fyzicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:49:25, velikost: 117.17 KB

 • Jednotny_registracni_formular_pravnicka_osoba.pdf

  Jednotny_registracni_formular_pravnicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:43:02, velikost: 95.56 KB

 • Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_pravnicka_osoba.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_pravnicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:49:07, velikost: 107.63 KB

 • Organizacni_slozka.pdf

  Organizacni_slozka.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:43:55, velikost: 67.93 KB

 • Seznam_oboru_cinnosti_nalezejicich_do_zivnosti_volne.pdf

  Seznam_oboru_cinnosti_nalezejicich_do_zivnosti_volne.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:55:28, velikost: 70.91 KB

 • Priloha_odpovedny_zastupce.pdf

  Priloha_odpovedny_zastupce.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:52:20, velikost: 85.88 KB

 • Priloha_statutarni_organ.pdf

  Priloha_statutarni_organ.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:54:48, velikost: 77.85 KB

 • Priloha_predmet_podnikani.pdf

  Priloha_predmet_podnikani.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:53:07, velikost: 64.24 KB

 • Priloha_provozovny.pdf

  Priloha_provozovny.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:54:19, velikost: 84.63 KB

 • Prihlaska_k_registraci_fyzicke_osoby_FU.pdf

  Prihlaska_k_registraci_fyzicke_osoby_FU.pdf

  Poslední změna: 17. 5. 2018, 11:05:18, velikost: 141.65 KB

 • Prihlaska_k_registraci_pravnicke_osoby_FU.pdf

  Prihlaska_k_registraci_pravnicke_osoby_FU.pdf

  Poslední změna: 17. 5. 2018, 11:05:18, velikost: 137.14 KB

 • Prihlaska_k_registraci_FU.pdf

  Prihlaska_k_registraci_FU.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:50:09, velikost: 114.81 KB

 • Prihlaska_platcovy_pokladny.pdf

  Prihlaska_platcovy_pokladny.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:51:44, velikost: 117.79 KB

 • jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

  jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:42:44, velikost: 63.37 KB

 • Prihlaska_k_DPH_FU.pdf

  Prihlaska_k_DPH_FU.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:47:41, velikost: 1.17 MB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Správní poplatek za ohlášení nebo za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč. Další ohlášení živnosti nebo přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč. Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru, nebo přímo na Úřadě MČ na finančním odboru. Poplatek je splatný ke dni ohlášení živnosti.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Výpis z živnostenského rejstříku ( po novele č. 130/2008 Sb. výpis nahradil původní živnostenský list ) je vydán do 5 dnů ode dne, kdy bylo bezchybné ohlášení živnosti doručeno živnostenskému úřadu.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doklady, které se přikládají k ohlášení živnosti je třeba předložit v ověřených kopiích, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii, jejíž správnost si ověří příslušný pracovník.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ano, tato služba bude zprovozněna, pravděpodobně do 1.10.2008.

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností.

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Živnostenský list se vydává po splnění zákonných povinností,přičemž není vydáván v režimu zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a tudíž se nejedná o rozhodnutí. Proto se nelze odvolat. Lhůtou pro vydání živnostenského listu je živnostenský úřad vázán a musí ji dodržet. V případě, nemá-li ohlášení živnosti zákonné náležitosti - je podnikatel vyzván k odstranění závad a živnostenský list je vydán až po odstranění závad podání. Jsou-li závady odstraněny, právo podnikat vzniká ke dni ohlášení živnosti. Nejsou-li závady odstraněny, živnostenský úřad zahájí řízení o tom, že oprávnění ohlášením nevzniklo nebo ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Výsledkem řízení je rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení. O právu opravného prostředku je účastník řízení vždy poučen.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Jedná se o neoprávněné podnikání (je-li živnost provozována bez živnostenského oprávnění) - u živnosti volné: Fyzické osoby - až do výše 50 000,- Právnické osoby - až do výše 500 000,- Kč u živnosti řemeslné a vázané Fyzické osoby - až do výše 100 000,- Právnické osoby - až do výše 750 000,- Kč u živnosti koncesované Fyzické osoby - až do výše 200.000,- Právnické osoby - až do výše 1.000.000,- Kč

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  volejte živnostenský odbor: 2810129 / 31, 32, 33, 62, 65

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Živnostenský odbor
  26. Kontaktní osoba
  Mičánová Věnceslava
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  5. září 2013
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. září 2013
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz