Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Úřad
  • Odbor majetku a investic
Odbor

Odbor majetku a investic

Kontakty:

Náplň činnosti :

Správa majetku
• spravuje nemovitý majetek svěřený městské části v rámci činnosti odboru OMI
• zajišťuje údržbu a opravy majetku (vyjma majetku, který MČ Praha 21 pronajímá – zde zajišťuje odbor VHČ)
• zajišťuje opravy komunikací
• zajišťuje opravy dopravního značení (vodorovného a svislého) a jiných součástí a příslušenství místní komunikace ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č. 13/1997 Sb., přijímá hlášení o závadách od Městské policie a občanů, koordinuje jejich odstranění s vlastníkem komunikací (TSK, MČ)
• zajišťuje letní a zimní údržbu vozovek ve správě MČ Praha 21 (údržbu chodníků ve správě MČ Praha 21 zajišťuje odbor VHČ)
• vydává souhlasy s napojením pozemků na místní komunikace ve správě městské části
• vydává souhlasy potřebná k vjezdu na místní komunikace
• kontroluje a zajišťuje označování ulic
• vede evidenci dětských hřišť
• zajišťuje jejich revize a údržbu
• zajišťuje rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť
Evidence majetku - majetkoprávní úkony
• eviduje a inventarizuje nemovitý majetek: budovy, pozemky a stavby ve správě MČ
• provádí majetkoprávní a administrativní úkony související s převody nemovitého majetku (kupní, darovací a směnné smlouvy)
• zajišťuje smlouvy o služebnostech, včetně projednání
• provádí změny vlastnických práv včetně vkladů do KN
• provádí administrativní úkony při svěřování nebo odnímání majetku HMP

Investiční agenda
• připravuje podklady pro plánování investic
• podílí se na přípravě rozpočtu městské části
• připravuje a realizuje investiční výstavbu, kde je investorem MČ Praha 21
• zajišťuje přípravu a realizaci zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti odboru
• zajišťuje smlouvy souvisejících s investiční výstavbou
• spolupracuje s dodavateli, sleduje termíny a dodržování smluv, provádí pravidelné kontrolní dny na stavbách
• uplatňuje reklamace u dodavatelů staveb


Ostatní agenda
• sumarizuje a připravuje podklady pro jednání orgánů samosprávy
• vyřizuje stížností a dotazů občanů v rámci své působnosti
• zajišťuje povinné revize majetku městské části v rámci činnosti odboru (vyjma majetku, který MČ Praha 21 pronajímá nebo je svěřený na základě jiného smluvního vztahu do užívání – zde zajišťuje VHČ, resp. instituce jíž byl majetek svěřen)
• vede agendu komise územního rozvoje
• vede evidenci poruch a havárií na veřejných inženýrských sítích
• připomínkuje změny územního plánu
• spolupracuje při vzniku metropolitního plánu

 

 

 

Související témata: Infrastruktura Majetek Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Roušal Josef

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
e-mail: podatelna@praha21.cz
el. podatelna: posta@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz