Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Místní poplatek ze psů

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek ze psů
04. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze MČ) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce. Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů) do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)

2. doklad o přiznání důchodu, je-li přiznán (nižší sazba poplatku)

3. doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulku

4. doklad o čipu nebo tetování psa

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek ze psů je vybírán v souladu s  vyhláškou HMP č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.  Sazby poplatku jsou jednoznačně stanoveny v § 2 citované vyhlášky. Pro naši městskou část platí sazby odst. 1.a)b), 2.b), 3. a 4.:

rodinný domek

  1.        300,--Kč za jednoho psa

    600,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

     b.         je-li držitelem psa důchodce tj. poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který  je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu:

    200,--Kč za jednoho psa

               300,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

 

sídliště

  1.       1 500,--Kč za jednoho psa

   2 250,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

    b.   důchodce:

               200,--Kč za jednoho psa

    300,--Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

 

Osvobození a úlevy -  neplatí se ze psů:

  1. chovaných k vědeckým účelům v zařízení k tomu určených
  2. jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost
  3. služebních sloužících policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských
    a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
  4. převzatých z útulků provozovaných na území hl.m.Prahy po dobu dvou let od převzetí

Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel, který má na území obce trvalý pobyt. Předmětem poplatku je pes starší 3 měsíců.

 

Čipovaný pes

Úleva od poplatku ve výši roční sazby (350,--Kč) po dobu dvou let, počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byl pes očipován a zanesen do databáze hl. města Prahy.

 

Ohlašovací povinnost:

        1)  přihlásit  do 15-ti dnů každého psa, bez ohledu na to, jestli poplatku podléhá či nikoli

2)  do 15-ti dnů oznamovat veškeré změny, které mají vliv na výši poplatku

 

Při nedodržení povinností hrozí držitelům psů následující  sankce:

      1)  pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti

      2)  platební výměr a zvýšení poplatku až na trojnásobek za nedodržení platby v termínu a ve správné výši

 

Splatnost poplatku

Nečiní-li poplatek více než 600,--Kč ročně, je splatnost do 31.3. každého roku.

Pokud je poplatek vyšší než 600,--Kč - j splatný ve dvou splátkách: vždy do 31.3. a 31.8.  každého roku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Od roku 2013 se složenky nerozesílají. Pro bezhotovostní platby je nutno znát desetimístný variabilní symbol, který Vám bude dle potřeby sdělen na tel. čísle 281012920 nebo osboně na ÚMČ Praha 21 - finanční odbor.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Finanční odbor
26. Kontaktní osoba
Literová Ditta
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
6. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz