Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Životní situace
 • Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti

Životní situace

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti
04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 49 zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p.p. (dále jen živnostenský zákon). Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v obchodním rejstříku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1. U fyzických osob - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 2. U právnických osob - osoba oprávněná jednat(jednatel,představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nastane-li změna údajů uváděných na ohlášení živnosti (např. změna bydliště, změna příjmení, změna místa podnikání, změna odpovědného zástupce, příp. další) je povinností podnikatele oznámit ve lhůtě do 15 dnů od vzniku všechny změny a doplnění, a předložit doklady o nich (např. průkaz totožnosti, oddací list, nájemní smlouvu na místo podnikání, doklady odpovědného zástupce, příp. další).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doručením písemného oznámení změn příslušnému živnostenskému úřadu - osobně v úřední dny nebo prostřednictvím podatelny, lze zaslat i poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Od 1.7.2008 lze řešit na kterémkoli živnostenském úřadě, příp. kontaktním místě.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podle druhu oznamované změny je nutno doložit příslušný doklad. Může se jednat u FYZICKÉ OSOBY např.: a) změna příjmení (průkaz totožnosti, nebo oddací list, nebo rozhodnutí příslušného orgánu o změně příjmení, nebo oddací list, příp. jiný doklad prokazující změnu příjmení). b) změna dodatku, pod kterým podnikatel podniká (je-li zapsán v obchodním rejstříku, pak výpis z obchodního rejstříku (dále jen OR), není-li zapsán v obchodním rejstříku, nelze provést změnu dodatku, pouze zrušit c) změna místa podnikání (doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k objektům nebo prostorám, v nichž je místo podnikání umístěno, souhlas s umístěním místa podnikání) d) změna trvalého bydliště (průkaz totožnosti) e) případně jiné změny, pokud není oznámení změna řádně doložena, je oznamovatel vyzván k předložení chybějícího dokladu, a to písemně se stanovením přiměřené lhůty PRÁVNICKÉ OSOBY: a) změna obchodní firmy (výpis z OR nebo pravomocné usnesení o vyznačení této změny v OR) b) změna sídla - výpis z OR ne starší 3 měsíců; případně ještě usnesení valné hromady pořízené notářským zápisem o předmětné změně a doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k objektům nebo místnostem, v nichž je sídlo - souhlas s umístěním sídla na adrese spole s výpisem z katastru nemovitostí c) změna ve složení statutárního orgánu - usnesení valné hromady pořízené notářským zápisem o odvolání a jmenování jednatele nebo jednatelů d) změna odpovědného zástupce (občan ČR - doklady odborné způsobilosti, čestné prohlášení odpovědného zástupce; státní příslušník členského státu EU - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo doklad rovnocenný, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti (§ 6 odst. 1 písm. c) z.č. 455/1991 Sb., učiněné před notářem nebo orgánem posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, doklady odborné způsobilosti, čestné prohlášení odpovědného zástupce; občan jiného státu než států shora uvedených - výpis z RT a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem, doklady nesmí být starší 3 měsíců; doklady odborné způsobilosti, čestné prohlášení odpovědného zástupce) e) případně jiné změny, pokud není oznámená změna řádně doložena, je oznamovatel vyzván k předložení chybějícího dokladu a to písemně se stanovením přiměřené lhůty

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_zmenoveho_listu.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:48:30, velikost: 125.26 KB

 • jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

  jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:42:44, velikost: 63.37 KB

 • Změnový list.pdf

  Změnový list.pdf

  Poslední změna: 17. 2. 2021, 13:42:05, velikost: 270.11 KB

 • Seznam_oboru_cinnosti_nalezejicich_do_zivnosti_volne.pdf

  Seznam_oboru_cinnosti_nalezejicich_do_zivnosti_volne.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:55:28, velikost: 70.91 KB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Položka 23 zák.č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. d) za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny 100,- Kč e) za změnu osobních údajů (jméno,příjmení, bydliště)podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině 100,- Kč. Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru; nebo v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha 21 v úřední dny v pondělí a ve středu v 8,00-12,00 ; 13,00-17,30 hodin, v pátek od 8,00-12,00.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jsou-li splněny náležitosti podání a týkají se údajů na živnostenském listě, změněný živnostenský list se vydává nejpozději do 5 dnů od oznámení změny. Ve stejné lhůtě je vydáváno vyrozumění o provedení změny v živnostenském rejstříku u změn ostatních.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doklady, které se přikládají k oznámení změny je třeba předložit v ověřené kopii; pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii, jejíž správnost si ověří příslušný pracovník.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Bude k dispozici přibližně od 1.10.2008

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Vyznačení oznamované změny na živnostenském listu nebo v živnostenském rejstříku není prováděno v režimu zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, tudíž neplatí zásady správního řízení. Pokud není oznámení změn provedeno v souladu se živnostenským zákonem, je oznamovatel vyzván k odstranění závad a po splnění zákonných povinností je předmětná změna provedena. V případě, že podnikatel závady neodstraní, živnostenský úřad předmětnou změnu neprovede.Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce a nejsou doloženy příslušné doklady, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. Toto řízení se vede podle zásad správního řízení a opravným prostředkem je odvolání. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Ve smyslu ustanovení § 65 odst. 3 živnostenského zákona - není-li oznámena změna odpovědného zástupce - sankce až do výše 50 000,- Kč. Ve smyslu ustanovení § 65 odst. 4 živnostenského zákona - ostatní změny - sankce až do výše 20 000,- Kč.

  21. Nejčastější dotazy
  22. Další informace

  Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Živnostenský odbor
  26. Kontaktní osoba
  Mičánová Věnceslava
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  5. září 2013
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. září 2013
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz