Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Cestovní doklady

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Cestovní doklady
04. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji  a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

-ve lhůtě 30dnů, je-li žádost podána na ÚMČ Praha 21

- je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí , ve lhůtě 120 dnů

- občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, platnost cestovního pasu nelze prodloužit

Zapisování dětí do cestovních dokladů bylo zrušeno.

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • vydání cestovního pasu pro občana staršího 15 let, ale do doby zletilosti, tj. 18 let - s doprovodem zákoného zástupce, který svým podpisem stvrdí souhlas s vydáním cestovního pasu  před zaměstnancem úřadu
 •  při podání žádosti o cestovní pas  za  občana mladšího 15 let je nutná i přítomnost zákonného zástupce nebo pěstouna ( osoba, které byl  občan mladší 15 let svěřen do výchovy), nebo  ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení  pro děti  vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15ti let na základě soudního rozhodnutí.
 • Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákoného zástupce  s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje , pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

 

       

 • od 1.7.2011 již nelze zapsat děti do cestovního dokladu rodičů, zák. č. 197/2010 Sb.
 • od 26.6.2012 pozbývá platnosti zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče provedený přede dnem 1.7.2011, zák. č. 197/2010 Sb.  
 • Za občana , jehož  svéprávnost je omezena tak , že není způsobilý k podání  žádosti, podává žádost  soudem určený opatrovník.
 • Za občana staršího 15ti let může podat žádost  podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti , jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny,jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let , dává tento úřad k žádosti souhlas
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu  pouze předloží doklady potřebné k vydání  cestovního pasu,například platný občanský průkaz

Nepřikládá se fotografie , fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti ve fotokabince

 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá  trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. 

U občanů , kteří mají trvalý pobyt  na území České republiky , se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné  pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad,  u kterého podává žádost o vydání prvního  cestovního pasu , na jeho žádost  státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu,  u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.

 

Pokud občan neměl trvalý pobyt na území České republiky nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

08. Na které instituci životní situaci řešit

      Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu s vyjímkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu

Převzetí cestovního pasu se strojově  čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce , pěstoun, osoba které byl občan mladší 15 let svěřen do péče , ředitel  zařízení  pro výkon  ústavní  výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , které pečují  na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let , nebo Úřad pro mezinárodněprávní  ochranu dětí
 • opatrovník občana , jehož svéprávnost je omezena tak,  že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu nebo člen domácnosti , jehož oprávnění k zastupování občana  bylo schváleno soudem 
 • pověřený zástupce  právnické osoby zřízené státem , jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů  v zahraničí podle mezinárodní smlouvy
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

 • při podání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat musí být občan přítomen z důvodu pořízení fotografie a otisků prstů, předloží platný občanský průkaz, dosavadní cestovní pas
 • žádost o vydání cestovního pasu občan již nevyplňuje, je pořízena elektronicky společně s fotografií i s otisky prstů
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let , například : rodný list  nebo občanský průkaz rodiče , v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti  pěstounem, osobou , které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy , nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy , které pečuje o o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven  způsobilostik právním úkonům  nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan je již držitelem platného  cestovního pasu a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání cestovního dokladu:

 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji - 600,- Kč platnost pasu 10 let 
 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  občanům mladším 15ti let - 100,-Kč platnost pasu 5 let
 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji - SUPERBLESK do 24hod. podání a převzetí MV ČR - 6.000,-Kč podání u ORP 4.000,- Kč převzetí u MV ČR 2.000,- Kč vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji SUPERBLESK do 24hod. občanům mladším 15ti let: podání a převzetí MV ČR 2.000,-Kč podání ORP 1.500,-Kč převzetí MV ČR 500,-Kč - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji BLESK do 5ti pracovních dnů podání a převzetí MV ČR 3.000,-Kč podání a převzetí ORP 3.000,-Kč podání ORP 2.000,-Kč převzetí MV ČR 1.000,-Kč - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji občanům mladším 15ti let BLESK do 5ti pracovních dnů podání a převzetí MV ČR 1.000,-Kč podání, převzetí ORP 1.000,-Kč podání ORP 500,-Kč převzetí MV ČR 500,- Kč
 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení  cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat je 30 dnů.

  Zkrácená lhůta pro vyřízení cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat,, SUPERBLESK´´- 24 hod.

  Zkrácená lhůta pro vyřízení cestovního pasu s biometrickými údaji a s nosičem dat ,, pasu BLESK,, - 5 pracovních dnů

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění  pozdějších předpisů ( o cestovních dokladech)

  18. Jaké jsou související předpisy
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů /např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu /lze podat prostřednictvím úřadu , který napadené rozhodnutí vydal./ÚMČ Praha 21/.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek.

  Přestupky na úseku cestovních .dokladů jsou upraveny v § 34a zák. o cestovních dokladech. Za přestupek na tomto úseku lze uložit pokutu do výše 10 000,. Kč. Přestupku se dopustí občan, který nechránil cestovní doklad

  před ztrátou a odcizením,poškozením, zničením nebo zneužitím

   

  neoprávněně provede zápis , změnu nebo opravu  v cestovním dokladu

  se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu 

  při opuštění ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu

  neprodleně neohlásí poškození, zničení,ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu

  neodevzdá neplatný cestovní doklad který je zaplněn záznamy

  neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem

  úmyslně poškodí,zničí,odcizí nebo zneužije cestovní doklad

  požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek

  pořídí kopii cestovního dokladu  a neprokáže souhlas občana podle §2odst.3

    lze uložit pokutu do 10 000,-Kč.

   

  neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji

   lze uložitpokutu do 1 000 000 Kč.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

  21. Nejčastější dotazy

  Platnost cestovního dokladu skončí:

  uplynutím doby v něm vyznačené

  ohlášením jeho ztráty nebo odcizení

  uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana , pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství  občana

  pozbytím státního občanství , úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

  Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti:

  cestovní doklad je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

  obsahuje nepsrávné údaje nebo neoprávněně provedené změny  s vyjímkou nesprávného údaje o aktuálním  příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

  jeho držitel podstatně změnil podobu

   

   

   

  22. Další informace
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  občasko správní odbor ÚMČ Praha 21 Magistrát hl.m.Prahy Praktické informace MV ČR

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor občansko správní
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  26. listopad 2018
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  26. listopad 2018
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

V důsledku vládního krizového opatření omezuje ÚMČ Praha 21 od 12. 10. 2020 do odvolání provoz. Stanovuje úřední dny pro veřejnost pouze na pondělí a na středu na 5 hodin/denně. Od pondělí 30.11. 2020 rozšiřujeme úřední hodiny pro Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (vchod budova B).

Matrika v případě svatby omezený provoz