Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  Životní situace

  Občanské průkazy

  01. Identifikační kód
  02. Kód
  03. Pojmenování (název) životní situace
  Občanské průkazy
  04. Základní informace k životní situaci

  Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, přijmení, rodné číslo, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15ti let a má trvalý pobyt na území ČR.

  Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

  Občanský průkaz lze vydat občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství.

                                                                                                                                                     

  Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států EU.

   

  Typy občanských průkazů:

  občanský průkaz se  strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ( e-OP s čipem), , údaje jsou zpracovány   elektronicky- podpis, digitální zpracování podoby občana    

   - se strojově čitelnými údaji (e-OP), vydává se na žádost občana údaje jsou zpracovány elektronicky- podpis, digitální zpracování podoby občana  

    - bez strojově čitelných údajů ( OP), vydává se na žádost občana pouze v případech uvedených zákonem - bezprostředně po nabytí státního občanství udělením - platnost OP 3 měsíce - občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva - platnost OP 1 měsíc

   

      Žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.  

   

  Doba platnosti občanského  průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

      - pro občany mladší 15 let- doba platnosti 5 let

      - pro občany starší 15 let- doba platnosti 10 let

      - pro občany starší 70 let- doba platnosti 35 let

  05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Zažádat o vydání  eOP může občan osobně  u kteréhokoliv obecního úřadů obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého pobytu. Žádost o vydání eOP se tiskne přímo s údaji o žadateli z informačního systému. Pořizuje se digitalizovaná podoba občana.

  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

   

  O vydání občanského průkazu žádá:

  - Občan starší 15 let

  -Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může požádat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem  obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává.-. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník

  - Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

   

  06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   

  O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.

  Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, nebo v ověřené kopii.

  U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva , kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

   

  Jedná -li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Fotografii lze také pořídit u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

  Zjistí- li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, vyzve občana, aby sporné údaje doložil.

   

  Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce , příp.  pěstoun, osoba, které byl občan  mladší 15 let svěřen do péče.

  Občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu.

   V případě, kdy občan při podání žádosti  sdělí, že si přeje  převzít občanský průkaz  na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč.

  Při převzetí občanského průkazu občan prokáže svoji  totožnost a zvolí si bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Bezpečností osobní kód se při převzetí občanského průkazu nezadává, je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání v zadání tohoto kódu těžko překonatelná překážka.

   

   

   

   

  07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  O vydání občanského průkazu požádá občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.

   

  O vydání občanského průkazu žádá:

  . občan starší 15 let

  . za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,   místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče

  . za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník

  . za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

   

   

  Skončení platnosti občanského průkazu:

  - uplynutím doby v něm vyznačené

  - ohlášením jeho ztráty , odcizení, poškození nebo zničení

  - pozbytím státního občanství

  - úmrtím, nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého

  - nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  -ukončením trvalého pobytu na území České republiky

  08. Na které instituci životní situaci řešit

  Podat žádost o vydání e-OP může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obcce s rozšířenou působností.

  Vyhotovený OP si může občan převzít u obecního úřadu s rozšířenou působností u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

  V případě že občan při podání žádosti uvede že si přeje vyzvednout vyhotovený doklad na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem  100,- Kč.

  09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   

  Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále , ověřeném opise, nebo ověřené kopii.

   

  - K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan  předkládá před vydáním nového občanského průkazu  občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.

  - Nemůže- l občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit

       a) potvrzení o občanském průkazu

       b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování žádosti

   

    -K vydání prvního OP, pořípadě OP vydávaný občanovi mladšímu 15 let je zapotřebí doložit rodný list občana

   

  - Žádá-li občan zápis titulu, nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání.

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Bezplatně:

  •  vydání OP se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem, prochází-li platnost, 1.OP po dovršení 15ti let, změny údajů zapisovaných do OP( např. změna trvalého pobytu, rodinného stavu, příjmení atd.)

  /p>

      

   

  Správní polatek 50,-Kč:

       . vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro občany mladší 15 let

   

  Správní poplatek 100,-Kč:

  •   vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený,ztracený,odcizený
  •   v případě opakované ztráty, či počkození může být uložena bloková pokuta až do výše 10 000,-Kč.

  Správní poplatek 100,-Kč:

       v případě převzetí vyhotoveného občanského průkazu na jiném úřadě obce s rozšířenou působností než byla podána žádost o vydání občanského průkazu.

   

  Správní polatek 100,-Kč:

      

   vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

  Správní polatek 200,-Kč:

       vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu, nebo vědecké hodnosti, nebo jeho vydání z jiného důvodu v době delší než půl roku před uplynutím   platnosti dosavadního občanského průkazu

   

  Správní poplatek 100,-Kč:

       odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

   

  vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - SUPERBLESK do 24 hod. podání, převzetí MV ČR 1000,-Kč podání ORP 500,-Kč převzetí MV ČR 500,-Kč vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - BLESK do 5ti pracovních dnů podání a převzetí MV ČR 500,- podání, převzetí ORP 500,-Kč podání ORP 250,-Kč převzetí MV ČR 250,- Kč vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - SUPERBLESK do 24 hod. občanům mladším 15ti let podání a převzetí MV ČR 500,- Kč podání ORP 250,-Kč převzetí MV ČR 250,- Kč vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - BLESK do 5ti pracovních dnů pro občany mladší 15ti let podání a převzetí MV ČR 300,- Kč podání a převzetí ORP 300,-Kč podání ORP 200,-Kč převzetí MV ČR 100,- Kč

  Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším odboru občansko správním platit pouze v hotovosti.

   

                                                                                                                              

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty:

  - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  - Oobčanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

                        

  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle zák.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: Nesplní-li občan povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů - lze uložit pokutu do 10 000,-Kč.

  21. Nejčastější dotazy

  Musím si vyměnit dosavadní občanský průkaz?NE. Dosavadní občanské průkazy jsou platné po dobu platnosti v nich uvedenou.Musím přinést fotografii?NE. Fotografie již není třeba. Pořizuje se digitální zpracování obličeje přímo při pořizování žádosti.Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu ?Na vaši žádost lze do e-OP zapsat stav( může být a nemusí) a titul ( pokud nebyl titul zadán v minulém OP, tak je nutné doložit diplom)

  22. Další informace

  Vaše případné další dotazy Vám budou zodpovězeny na tf.č. 281012957, 281012923, 281012959, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Ministerstvo vnitra

  -osobní doklady

  -neplatné doklady

  -ochrana osobních údajů

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor občansko správní
  26. Kontaktní osoba
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  26. listopad 2018
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  26. listopad 2018
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz