Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Žádost o koncesi

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o koncesi
04. Základní informace k životní situaci
Právní úprava: zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Oprávnění provozovat živnost vzniká s výjimkou nově založených právnických osob fyzickým osobám, zahraničním fyzickým osobám, právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku a právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel o koncesi: 1. U fyzických osob - žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 2. U právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
1. Všeobecné podmínky: FYZICKÉ OSOBY - věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, trvalé bydliště na území ČR; PRÁVNICKÉ OSOBY - právnická osoba musí být založena, ke dni podání žádosti musí být ustanoven odpovědný zástupce, který bude splňovat podmínku věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. Odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu. ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBY - věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, pobyt na území ČR za účelem podnikání. Pro občany EU, EHP a Švýcarska podmínka pobytu na území ČR neplatí. 2. Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost u živností koncesovaných je stanovena v příloze č. 3 živnostenského zákona. Tyto zvláštní podmínky plní fyzická osoba nebo ustanovený odpovědný zástupce, u právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemnou žádostí o koncesi doručenou příslušného živnostenského úřadu - osobně v úřední dny, prostřednictvím pošty, prostřednictvím kontaktních míst.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 21
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
FYZICKÁ OSOBA: a) občan ČR - výpis z RT si živnostenský odbor obstará sám; státní příslušník členského státu EU - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo prohlášení z členského státu posledního pobytu učiněné před notářem či orgánem tohoto státu; doklad nesmí být starší 3 měsíců; občan jiného státu - výpis RT nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. b) doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi atp.) je-li vyžadováno podle přílohy č. 3 živnostenského zákona c) doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k místu podnikání, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele d) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm podnikatel zapsán e) prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanovován. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebo učiněn před živnostenským úřadem. f) je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem - plná moc s úředně ověřeným podpisem PRÁVNICKÁ OSOBA: a) doklad o založení, nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců b) doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k sídlu c) doklady odborné nebo zvláštní způsobilosti odpovědného zástupce, jsou-li vyžadovány podle přílohy č. 3 živnostenského zákona e) prohlášení odpovědného zástupce,podpis musí být úředně ověřen, nebo učiněn před živnostenským úřadem a) výpis z RT si úřad obstará sám; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu EU nebo jiného státu, předkládá doklady podle FYZICKÁ OSOBA - písm a) - viz shora - doklady nesmí být starší 3 měsíců f) je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem - plná moc s úředně ověřeným podpisem
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Jednotny_registracni_formular_fyzicka_osoba.pdf

  Jednotny_registracni_formular_fyzicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:43:18, velikost: 52.05 KB

 • Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_fyzicka_osoba.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_fyzicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:49:25, velikost: 117.17 KB

 • Jednotny_registracni_formular_pravnicka_osoba.pdf

  Jednotny_registracni_formular_pravnicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:43:02, velikost: 95.56 KB

 • Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_pravnicka_osoba.pdf

  Pokyny_k_vyplneni_ohlaseni_pravnicka_osoba.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:49:07, velikost: 107.63 KB

 • Organizacni_slozka.pdf

  Organizacni_slozka.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:43:55, velikost: 67.93 KB

 • Priloha_odpovedny_zastupce.pdf

  Priloha_odpovedny_zastupce.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:52:20, velikost: 85.88 KB

 • Priloha_statutarni_organ.pdf

  Priloha_statutarni_organ.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:54:48, velikost: 77.85 KB

 • Priloha_predmet_podnikani.pdf

  Priloha_predmet_podnikani.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:53:07, velikost: 64.24 KB

 • Priloha_provozovny.pdf

  Priloha_provozovny.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:54:19, velikost: 84.63 KB

 • Prihlaska_k_registraci_fyzicke_osoby_FU.pdf

  Prihlaska_k_registraci_fyzicke_osoby_FU.pdf

  Poslední změna: 17. 5. 2018, 11:05:18, velikost: 141.65 KB

 • Prihlaska_k_registraci_pravnicke_osoby_FU.pdf

  Prihlaska_k_registraci_pravnicke_osoby_FU.pdf

  Poslední změna: 17. 5. 2018, 11:05:18, velikost: 137.14 KB

 • Prihlaska_k_registraci_FU.pdf

  Prihlaska_k_registraci_FU.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:50:09, velikost: 114.81 KB

 • Prihlaska_platcovy_pokladny.pdf

  Prihlaska_platcovy_pokladny.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:51:44, velikost: 117.79 KB

 • jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

  jrf_prohlaseni_odpovedny_zastupce.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:42:44, velikost: 63.37 KB

 • Prihlaska_k_DPH_FU.pdf

  Prihlaska_k_DPH_FU.pdf

  Poslední změna: 31. 7. 2014, 08:47:41, velikost: 1.17 MB
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek k žádosti o koncesní listinu při vstupu do živnostenského podnikání činí 1 000,- Kč. Správní poplatek k žádosti o další koncesní listinu činí 500,- Kč. Poplatek se hradí hradí na pokladně úřadu nebo složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru
  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Rozhodnutí o žádosti o koncesi se vydává ve lhůtě do 6O dnů ode dne podání žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak.
  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).
  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Doklady, které se přikládají k žádosti o koncesi, je třeba předložit v ověřené kopii, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii, jejíž správnost si ověří příslušná referentka.
  16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro stažení formulářů.
  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
  18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p. Zvláštní právní předpisy dle přílohy č. 3 živnostenského zákona.
  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Rozhodnutí o koncesi je vydáváno ve smyslu § 67 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, jako správní rozhodnutí a tudíž se proti němu lze odvolat do 15 dnů od doručení k živnostenskému a občanskosprávnímu odboru Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím živnostenského odboru na ÚMČ Praha 21.
  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Jedná se o neoprávněné podnikání (je-li živnost provozována bez koncesní listiny): Fyzické osoby až do výše: 200 000,- Právnické osoby až do výše: 1 000 000,-
  21. Nejčastější dotazy
  Jaké doklady musí být k žádosti o koncesi - viz shora Přesný název živnosti koncesované - viz příloha č. 3 živnostenského zákona Jaké doklady odborné způsobilosti - viz příloha č. 3 živnostenského zákona
  22. Další informace
  Živnostenský odbor Úřad městské části Praha 21, telefonní čísla 281012931/ 32, 33, 62, 65
  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.
  24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Živnostenský odbor
  26. Kontaktní osoba
  Mičánová Věnceslava
  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  22. září 2020
  28. Popis byl naposledy aktualizován
  22. září 2020
  29. Datum konce platnosti popisu
  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz