Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Volby do Senátu v roce 2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. a 3. října 2020 (volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. dne 15.4.2020. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb je ke stažení zde.

Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Volby - senát.png
KROK ZA KROKEM VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI: https://www.youtube.com/watch?v=vpreZqHI97o

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.
Od vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
Úřad městské části Praha 21 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 9 – Újezdu nad Lesy. 
Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat u odboru občansko správního ÚMČ Praha 21, úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, budova B, přízemí. 

 • Žádost o vydání voličského průkazu.pdf

  Žádost o vydání voličského průkazu.pdf

  Poslední změna: 03. 9. 2020, 09:51:45, velikost: 83.86 KB
 • HLASOVACÍ LÍSTKY
  Pro I. kolo budou voličům doručeny hlasovací lístky s jednotlivými kandidáty nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 29.9.2020 na adresu trvalého pobytu. Pokud někdo hlasovací lístky do schránky nedostane, obdrží je ve volební místnosti. V případě konání II. kola se hlasovací lístky voličům nedoručují, ale budou k dispozici přímo ve volební místnosti.

  VOLIČ
  Voličem pro volby do Senátu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a který má v senátním volebním obvodu hlášen trvalý pobyt. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič volí ve volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. Seznam všech volebních místností MČ Prahy 21, včetně seznamu domů, které do kterého okrsku patří, budou zveřejněny na webových stránkách ÚMČ Praha 21 a v zářijovém Újezdském zpravodaji.

  PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
  Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 21 (tel: 281 012 952), nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

  PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
  Volič po příchodu do volební místnosti prokazuje svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. diplomatickým anebo služebním pasem České republiky). Občanům České republiky, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Jestliže volič v den voleb zjistí, že nemá platný občanský průkaz nebo cestovní pas, může se obrátit na Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21, budova B, přízemí (tel: 281 012 923, 281 012 957), kde mu bude na základě prokázání totožnosti a předložení dvou průkazových fotografií vystaven občanský průkaz s omezenou dobou platnosti.

  OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
  Pokud se chcete ujistit o správnosti vašich údajů v seznamu voličů, obraťte se, prosím, na referentky Odboru občansko správního ÚMČ Praha 21, budova B, přízemí, které po předložení platného dokladu totožnosti zkontrolují, zda jste zapsáni v seznamu voličů, popř. příslušnost volebního okrsku.

  INFORMACE PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ/IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID - 19
  Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020. Téhož dne také nabyl účinnosti.
  Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

  Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
  1. Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

        Doplňující informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování:

  2. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

  3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin. Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
  • 773 026 008
  • 773 026 020
  • 773 026 689

       https://www.praha.eu/file/3175431/Informace\_o\_telefonnich\_cislech\_\_\_2\_kolo.pdf

 • Jak volit v karanténě.pdf

  Jak volit v karanténě.pdf

  Poslední změna: 15. 9. 2020, 10:59:58, velikost: 533.19 KB
 • Stanoveni_minimalniho_poctu_OVK_interni.pdf

  Stanoveni_minimalniho_poctu_OVK_interni.pdf

  Poslední změna: 04. 9. 2020, 08:16:23, velikost: 112.51 KB
 • Seznam volebních okrsků s uvedením ulic a čísel popisných.pdf

  Seznam volebních okrsků s uvedením ulic a čísel popisných.pdf

  Poslední změna: 03. 9. 2020, 10:02:01, velikost: 77.52 KB
 • Priloha_oznameni.pdf

  Priloha_oznameni.pdf

  Poslední změna: 14. 8. 2020, 11:38:21, velikost: 77.52 KB
 • Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf

  Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf

  Poslední změna: 03. 9. 2020, 10:15:01, velikost: 116.66 KB
 • Informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku.pdf

  Informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku.pdf

  Poslední změna: 03. 9. 2020, 10:17:31, velikost: 115.79 KB
 • 1.zasedani_okrskových_volebnich_komisi.pdf

  1.zasedani_okrskových_volebnich_komisi.pdf

  Poslední změna: 03. 9. 2020, 14:29:18, velikost: 138.94 KB
 • jmenovani_clenu_OVK_na_neobsazena_mista.pdf

  jmenovani_clenu_OVK_na_neobsazena_mista.pdf

  Poslední změna: 09. 9. 2020, 14:48:13, velikost: 111.14 KB
 • jmenovani_clenu_OVK_na_neobsazena_mista_II..pdf

  jmenovani_clenu_OVK_na_neobsazena_mista_II..pdf

  Poslední změna: 25. 9. 2020, 11:06:13, velikost: 110.54 KB
 • jmenovani_clenu_OVK_na_neobsazena_mista_III.docx

  jmenovani_clenu_OVK_na_neobsazena_mista_III.docx

  Poslední změna: 05. 10. 2020, 10:55:14, velikost: 44.72 KB
 • Videopořad k činnosti okrskové volební komise: https://volby.cz/cz/senat2020video.htm


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Drdlová Lenka
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz