Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Přehled 10P roku 2014 - 2015

Dne 23. 4. 2014 se uskutečnilo veřejné fórum občanů. Účastnilo se ho 108 občanů a shodli se na 10ti  největších problémech, které je v Újezdě nad Lesy trápí. Následná anketa u 854 občanů stanovila definitivní pořadí. Graf určuje pořadí 10P, které jsou uvedeny ve výčtu s komentářem.

Záznam celé obrazovky 3.7.2014 195501.jpg

 Přehled 10P roku 2014 - 2015

1. Nedostatečná dopravně technická infrastruktura

Garant strategického týmu: Ing. Josef Roušal

V rámci rozpočtu MČ Praha 21 jsou prováděny běžné opravy komunikací. V roce 2015 bude z rozpočtu MČ Praha 21 provedena souvislá oprava povrchu komunikace v ul. Chmelická v úseku Zaříčanská – Týnecká a současně bude po rekonstrukci kanalizace a plynovodu v této ulici provedena souvislá oprava povrchu v úseku Staroújezdská – Týnecká, která bude financována HMP.

V září 2015 byla započata dlouho očekávaná a plánovaná rekonstrukce komunikace v ulici Hodkovská, kde by I. etapa v úseku ulic Veletovská – Svojšická měla být provedena a zkolaudována do konce roku 2015. V příštím roce je plánováno dokončení rekonstrukce komunikace ve zbylých úsecích této ulice.

Současně, ve spolupráci se zhotoviteli rekonstrukcí kanalizací a plynovodů v bočních ulicích, dochází ke koordinaci a provádění oprav povrchů komunikací v dotčených ulicích. Nejedná se o komplexní rekonstrukce komunikací jako v případě ulice Hodkovské, ale i opravami po provedených výkopových pracích dochází ke zkvalitnění povrchů místních komunikací.

V říjnu 2015 budou dále započaty stavební práce na opravě komunikace ulice Staroklánovická směrem k nádraží Klánovice, které provede na základě smlouvy s TSK HMP zhotovitel stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“. Současně je pro tuto komunikaci zpracovávána společností DIPRO (zadavatel MHMP) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, která řeší komplexní rekonstrukci komunikace Staroklánovická v úseku od odbočení k nádraží po nádraží Klánovice (parkování, pohyb cyklistů, automobilovou dopravu a další).

Dále jsou připravovány projektové dokumentace na pokračování výstavby cyklostezky s napojením na cyklostezku v ul. Čentická a to v ulici Staroklánovická směrem k nádraží. MČ Praha 21 zažádala HMP o přidělení účelové investiční dotace pro rok 2016 ve výši 2.000 tis. Kč na rekonstrukce místních komunikací, ze kterých by chtěla financovat zpracování podrobného dopravního generelu, který by definoval přesnou podobu uličního prostoru ve všech ulicích Újezdu nad Lesy a ze kterého by se následně vycházelo při zpracování projektových dokumentací a komplexních rekonstrukcích komunikací v jednotlivých ulicích.

poslední aktualizace 19. 10. 2015

 2. Vyřešení situace skautské klubovny na Rohožníku

Garant strategického týmu: Bc. Hana Kořínková

MČ Praha 21 odkoupila pozemek za 1,7 mil. Kč. Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 zajistil zpracování projektu na rekonstrukci zchátralých prostor skautské klubovny na Rohožníku. V listopadu 2014  končí platnost "Dohody o přenechání nemovitosti do užívání" na Rohožníku, proto probíhají jednání s vedením 23. skautského střediska Douglaska ohledně uzavření nového nájemního vztahu a způsobu financování rekonstrukce. V roce 2014 je v Akčním plánu MČ Praha 21 vyčleněna částka 600 000 Kč v rozpočtu MČ Praha 21.

poslední aktualizace 29. 7. 2014

3. Vybudovat P+R na nádraží Klánovice - Újezdská strana

Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

Bylo zažádáno o změnu územního plánu a bude zpracován projekt, který bude řešit celou lokalitu od odbočky až k nádraží.

poslední aktualizace 1. 9. 2014

 4. Koupaliště

Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

V Újezdě nad Lesy jsou dva dva chovné rybníky, které spravuje Místní organizace Českého rybářského svazu Újezd nad Lesy (rybník na Blatově, ul. Nadějovská a směrem na Koloděje, ul. Dubinská). S vedením Místní organizace bude diskutováno, zda je možno jeden rybník přeměnit na tzv. "koupací".

poslední aktualizace 29. 7. 2014

 5. Domov pro seniory

Garant strategického týmu: Lipanovičová Radka

O výstavbě pobytového zařízení typu domova pro seniory se v současné době neuvažuje z důvodu finanční náročnosti jednak výstavby a jednak následného provozu. Dle strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 bude problematika pobytového zařízení pro seniory řešena v časovém výhledu 2016-2020.

poslední aktualizace 20. 8. 2014

 6. Stav komunikací, např. Chmelická

Garant strategického týmu: Ing. Josef Roušal

viz bod 1

 7. Požadavek na zvýšení počtu asistentů pro děti a žáky mateřských škol a základní školy

Garant strategického týmu: Bc. Hana Kořínková

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, můře ředitel školy v souladu s § 16, odst. 9, zřídit funkci asistenta pedagoga, pokud je ve třídě vzděláván žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky na platy asistentů přiděluje Magistrát hl. města Prahy (MHMP). Z tohoto důvodu každoročně vyhlašuje výzvu pro MŠ a ZŠ, aby podal žádost na počet asistentů se zdůvodněním potřebnosti. MHMP žádosti posuzuje a rozhoduje o přidělení výše finančních prostředků s určením počtu asistentů. Žádat o další asistenty musí vždy ředitel příslušné školy na MHMP.

poslední aktualizace 29. 7. 2014

 8. Služba základní škole – vrátný

Garant strategického týmu:Bc. Hana Kořínková

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy využívá dvě budovy (1. st. ul. Staroklánovická a 2. st. ul. Polesná). Pro zvýšení bezpečnosti dětí, t.j. pohybu osob po škole, je potřeba zřídit funkci vrátného (recepčního) v obou budovách. Ředitel školy předložit v květnu 2014 žádost zřizovateli školy, t.j. Radě MČ Praha 21 o zřízení funkce recepční od 1. 9. 2014 v obou budovách a požaduje finanční prostředky na jejich platy. Z tohoto důvodu Rada MČ Praha 21 uvolnila pro rok 2014 částku 44 000 Kč z rezervy. Výše částky je určena na základě požadavku ředitele školy. Do rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 bude počítáno s dalšími financemi po vyhodnocení fungování služby.

poslední aktualizace 29. 7. 2014

 9. Odstranění výtoku kanalizace do lesa (pokračování ul. Velimská a Soběšínská)

Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

Komise životního prostředí doporučila Radě MČ Praha 21 vyvolat jednání zúčastněných stran. Úkolem pověřen starosta MČ Praha 21.

poslední aktualizace 1. 9. 2014

 10. Zrušení dosud platné smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investorem golfu

Garant strategického týmu: RNDr. Pavel Roušar

Výstavba golfového areálu byla po 8 letech znemožněna změnou územního plánu v území, kde měl být vystavěn. Přispěla k tomu silná aktivita občanů, kteří v letech 2005-2013 znemožňovali výstavbu areálu a občanským tlakem donutili zastupitele hlavního města Prahy změnit územní plán ve prospěch lesa. Smlouva o smlouvě budoucí mezi investorem golfového hřiště v Klánovickém lese a státním podnikem Lesy ČR však stále platí a umožňuje investorovi v případě získání územního souhlasu s projektem pronajmout plochu až 130 ha lesa pro účely výstavby golfového areálu. Pokud by se někdy v budoucnu změnil územní plán v této části, který by umožnil např. v rámci sportovního a oddychového využívání Klánovického lesa i výstavbu zařízeních k těmto účelům, vrátí se opět i riziko ohrožení lesa kvůli potenciální výstavbě golfového areálu.  Pokud by byla smlouva o smlouvě budoucí zrušena, toto riziko již nehrozí.

Občanská veřejnost s podepsáním této smlouvy nesouhlasila, protože státní podnik touto smlouvou umožnil letité tahanice ve správních řízeních, kdy se investor pokoušel svůj projekt prosadit. Podmínky pronájmu veřejnost považovala pro státní podnik za nevýhodné. Dosavadní občanské aktivity vedoucí k ukončení této smlouvy však doposud selhaly. Vedení státního podniku argumentuje tím, že i přes změnu územního plánu a tím de facto znemožnění výstavby areálu, smlouva na budoucí pronájem 130 ha lesa je legitimní a obsahuje spolupráci i v jiné podobě než je golfový areál.

Městská část na základě těchto podmětů občanů dopisem upozorní státní podnik Lesy ČR o pokračujících občanských aktivitách a připojí se k požadavku na ukončení této smlouvy.

poslední aktualizace 1. 9. 2014

 

Termíny a aktualizace

Strategický tým stanovil termín 31.8.2014 ke zpracování celkového přehledu o stavu řešení jednotlivých 10 P a podnětů občanů. V tomto termínu byly zpracovány komentáře jednotlivými garanty, v jakém aktuálním stavu se řešení jednotlivých problémů nachází a jak bude dále postupováno. Tento dokument se tedy průběžně aktualizuje.

Jak funguje veřejné fórum a jak se mohou občané zapojit?

Občané se mohou každý rok zúčastnit veřejného fóra a navrhnout podněty, které je v Újezdě nad Lesy nejvíce trápí. Společně s ostatními následně hlasují a prvních deset s nejvíce hlasy postupují do ověřovací ankety. Ověřovací anketa je prováděna několik týdnů po veřejném fóru a účastní se jí 5 - 10 procent všech obyvatel naší městské části. Tím je stanoveno definitivní pořadí a v rámci ankety občané doplňují další podněty, které se dále vyhodnocují. Úřad tak získá aktuální přehled o problémech, které občany v daném období nejvíce trápí a podle svých možností je řeši.

Jak se s podněty dále pracuje?

Strategickým týmem je každé skupině podnětů přiřazen garant, který zodpovídá za plánování a realizaci podnětů, včetně komunikace s občany o stavu řešení jednotlivých podnětů. Garant zpracovává komentář, ve kterém navrhne podněty k řešení, popíše aktuální stav a plánuje období, ve kterém je možné problém řešit. Hodně záleží na dostupnosti zdrojů, zejména finančních prostředků a kapacity daného odboru, ale může se stát, že podnět je v přímém rozporu se strategií městské části a proto garant navrhne strategickému týmu daným problémem se nezabývat. Seznam všech podnětů z veřejného fóra a následné ankety naleznete v tomto článku - Podněty občanů z veřejného fóra 2014.

Jaké jsou priority při zpracování podnětů?

Při zpracování podnětů postupujeme podle následujících pravidel:

  1. Prioritně řešíme podněty, které byly již v minulosti naplánovány k řešení nebo se aktuálně řeší.
  2. Lepší pořadí v 10P nebo větší počet stejných podnětů má větší prioritu.
  3. Řešíme podněty, na které máme plánované finanční prostředky, na ostatní musíme připravit zdroje a jejich řešení naplánovat.
  4. Shoda se strategickým plánem, tj. s cíli, opatřeními nebo akčními plány a projekty mají výhodu před podněty s rozporem. Rozporné podněty je nutné prozkoumat, případně strategii doplnit či přepracovat.
  5. Pokud je možné problém řešit v rámci běžné činnosti úřadu a jejich odborů, problémy řešíme ihned.
  6. Pokud lze podnět vyřešit ihned či snadno, upřednostňujeme řešení před administrací a plánováním. Nezatěžujeme se plánováním, vyřešíme a následně sdělíme veřejnosti.
  7. Podněty, jejichž řešení není v naší kompetenci, předáme kompetentním organizacím pouze tehdy, pokud s podnětem souhlasíme, tedy pokud nejsou v rozporu s našimi prioritami
  8. Podněty, které jsou v rozporu s našimi cíli a plány, veřejně projednáme, pokud tak stanoví strategický tým.
  9. Nezdary i úspěchy komunikujeme :-)

Jak probíhá komunikace s občany?

Komunikace s občany je velmi důležitá, protože občan musí vědět, že navrhovaný podnět byl zkoumán a s jakým výsledkem. Pro jednoduchost jsou všechny podněty udržovány v jediném dokumentu a průběžně aktualizovány.

Související témata: Strategické plánování a řízení Zdravá MČ a místní Agenda 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Ponicová Lucie
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz