Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Podněty občanů z veřejného fóra 2014

Dne 23. 4. 2014 se uskutečnilo veřejné fórum občanů. Účastnilo se ho 108 občanů a shodli se na 10ti  největších problémech, které je v Újezdě nad Lesy trápí.  Následná anketa u 854 občanů stanovila definitivní pořadí. Všechny podněty občanů, jak z veřejného fóra, tak z následné ankety, naleznete v tomto článku. 

4-1.JPG

JEDNOTLIVÉ PODNĚTY OBČANŮ - textová vyjádření občanů

POZNÁMKA

 Uvedené texty odpovídají formulacím občanů tak, jak je uvedli na veřejném fóru nebo v následné anketě. Pokud je za texty uvedeno číslo opakování, např. Čentická 2x, podnět se shodným obsahem podali dva občané.

Majetek a investice

Špatný stav silnic, chodníky, chybějící chodníky, kanalizace 54 x 

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Josef Roušal

poslední aktualizace 2. 9. 2014

1. V roce 2014 byly provedeny plošné opravy povrchů komunikací v ulicích Novolhotská, Čekanovská (v úseku Polepská – Pilovská), Chmelická (v úseku Tuchotická – Týnecká). Po vybudování kanalizace v ulici Chmelická je plánována oprava povrchu v této ulici – předpoklad 2015. Absenci chodníků je nutno řešit současně s komplexními rekonstrukcemi komunikací – v rámci rozpočtu MČ Praha 21 nebude řešeno (není ve finančních možnostech MČ Praha 21).

2. Opravy výtluků jsou řešeny v rámci oprav místních komunikací a opravy budou provedeny ve 2. pololetí 2014. Vybudování osvětlení v ulici Oplanská je součástí projektu na komplexní rekonstrukci komunikace v této ulici. Rekonstrukce komunikace je plánována z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy, který je v současné době pro rok 2014 vyčerpán na výstavbu kanalizací a komunikace v ul. Hodkovská. Nebude řešeno – vybudování osvětlení je nutno řešit v rámci celkové rekonstrukce komunikace.   

3. viz body výše

4. Správa komunikace v ulici Staroklánovická je v kompetenci Technické správy komunikací (TSK hl. m. Prahy). V současnosti probíhá rekonstrukce železničního koridoru (do roku 2015), do ukončení stavebních prací není možné rekonstrukci provést. Následně bude s TSK jednáno o opravě povrchů v této ulici. Bude zařazeno do Akčního plánu 2015 – 2016.

5. Nebude řešeno z důvodu finanční náročnosti akce jak z rozpočtu MČ Praha 21 či MHMP.

6. V roce 2014 jsou prováděny běžné opravy chodníků. Vybudování chodníků v ulicích kde nejsou trvalé povrchy je nutno realizovat s celkovými rekonstrukcemi komunikací – chybí finanční prostředky. Do Akčního plánu 2015 – 2016 bude zařazena rekonstrukce chodníků v ul. Čentická (v úseku Pilovská x Polesná).

7. Začátek realizace budování kanalizace v ul. Chmelická a přilehlých ulicích je plánován na 2. pololetí 2014, s pokračováním realizace v roce 2015. Vybudování kanalizace v ulici Dobřichovská bude následovat (přesný termín nelze s ohledem na financování akce z rozpočtu MHMP stanovit). Bude zařazeno do Akčního plán 2015 - 2016.

 
 1. Zlepšit stav silnic: např. za Lidlem, Domanovická, Staroklánovická (chodník), Hodkovská, Oplanská, Novolhotská, Čekanovská, Blatov, Budčická, Lozická, Hrádková (jednosměrný provoz zvýšil výrazně počet projíždějících automobilů a naprostá absence chodníků i bezohlednost řidičů ohrožují chodce.)
 2. Vyřešit problém ulice Oplanská, která není dostatečně osvětlena a silnice má díry, takže ve večerních hodinách je problém se dostat domů bez úrazu.
 3. Od křižovatky Oplanská + Domanovická nesvítí světla žádná. Je možné tento problém řešit v některém z nastávajících období?
 4. Opravit silnice k žel. zastávce Praha-Klánovice
 5. Snížit komunikace Starokolínská, Novosibřinská
 6. Zlepšit stav chodníků: např. Čentická 3x, Oplanská 2x, Ochozská, Račiněveská 2x, vybudovat chodník Lozická.
 7. Vybudovat kanalizaci: Chmelická, Dobřichovská

 

Nádraží Praha – Klánovice

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

poslední aktualizace 1. 9. 2014

1. - 5. Bude řešit zadaný projekt a je řešeno v současné Modernizaci trati.

 
 1. Nestavět P+R u nádraží ani jiné parkoviště, ale jednat se Středočeským krajem. Les je již dost zničený od současné stavby. Pro parkoviště jsou od občanů podány 2 podněty
 2. Zřídit hlídané místo pro odkládání kol u nádraží Klánovice, provozovat úschovnu kol na nádraží Klánovice ve spolupráci s MÚ Klánovice v měsících 4 - 10 od 6:00 - 22:00
 3. Monstrózní stavba na trati v Klánovickém lese již tak dost ničí prostředí. Koho prosím napadlo kácet les ještě pro parkoviště? Ani probíhající stavba se neměla spustit, je to další "tunel Blanka". Stačilo opravit stávající podchod.
 4. Vybudovat odhlučnění železniční trati směrem k zástavbě v oblasti Blatov od okraje obce až po zalesněnou oblast
 5. Vybudovat podchody pod kolejemi z důvodu propojení cest z Újezda do Klánovic, zrekonstruovat stávající podchod

 

Rybníky

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 poslední aktualizace 1. 9. 2014

1. Ve 2. pololetí 2014 bude zpracována studie (projekt) na opravy břehů rybníků.Bude zařazeno do Akčního plánu 2015 – 2016.

3. Jedná se o dva problémy, výtok z „dešťové kanalizace“ z ulice Starokolínská a za druhé, kdy dochází ke kapacitnímu problému v ulici Nadějovská. V prvním případě bylo vyvoláno Stavebním úřadem ÚMČ Praha 21 šetření v přilehlých nemovitostech, následně se řeší možnost napojení ulice Onšovecká a možnost připojení některých nemovitostí v Starokolínské na stávající kanalizační řad. V druhém případě proběhla plynová zkouška PVK (Pražské vodovody a kanalizace). Další šetření bude probíhat v měsících září a říjnu. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 požádalo vedení PVK o možné prověření navýšení kapacity přečerpávací stanice.

 
 1. Zabezpečit padání a rozšiřování břehů rybníku v ulici Dubinské
 2. Přeměnit chovný rybník na Staroújezdské na rybník koupací.
 3. Vyřešit vtok fekálií do přítoku rybníka na Blatově z domů nenapojených na kanalizaci

 

Urbanismus

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Josef Roušal

poslední aktualizace 2. 9. 2014

1. Stavební uzávěru nelze realizovat (bylo projednáno v rámci komise územního rozvoje). Rozměry pozemků a dodržování procenta zastavěnosti a plochy zeleně jsou dány vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a Územním plánem HMP. MČ Praha 21 nemá žádný další legitimní nástroj (regulační plán apod.) pro požadování jiných parametrů zastavěnosti. Dohled nad splněním zákonných požadavků na výstavbu je v kompetenci stavebního úřadu. Developerská výstavba je projednávána a připomínkována v rámci ÚMČ Praha 21 (OMI, KÚR, Rada MČ Praha 21). Nebude zařazeno do Akčního plánu MČ Praha 21 na 2015 – 2016 – jedná se o běžnou činnost ÚMČ Praha 21.

2. Bylo řešeno Komisí územního rozvoje s tím výsledkem, že MČ nemohou mít v rámci území HMP vlastní regulační plány. V současné době je pro Prahu platný pouze regulační plán Anenská, který je plně využitelný pro rozhodování v území. Kromě jediného platného regulačního plánu je v Praze ještě 5 rozpracovaných regulačních plánů, konkrétně regulační plán Braník, Čakovice-západ, Holešovický meandr, Petrská a Vinohrady. Tyto regulační plány jsou ve stadiu konceptu, jejich dokončení a vydání se však nepředpokládá. Používají se jako podklad pro změny územního plánu a jako podklad pro rozhodování v území. Dále nebude řešeno.

3. Jedná se o rozvojové území s pozemky s různou vlastnickou strukturou. V rámci KÚR je toto rozvojové území řešeno a Ing. arch. Záhorou bude připravena možná studie zastavěnosti tohoto rozvojového území. Příprava studie bude zařazena do Akčního plánu 2015 – 2016.

4. O letních prázdninách 2014 proběhla revitalizace parku před Masarykovou ZŠ. V rámci připravovaných studií rozvojových území budou řešeny lokální odpočinkové plochy nahrazující chybějící centrum Újezdu nad Lesy.

 
 1. Nerozšiřovat zástavbu (stavební uzávěra) a nezahušťovat stávající zástavby např. dělením pozemků či nedodržováním procenta zastavěnosti a zelené plochy. Omezení developerské výstavby. Pořádání architektonických soutěží na veřejné stavby.
 2. Regulační plán (veřejný prostor, průchodnost, pěší tahy)
 3. Prázdná parcela v Lišické ulici před MŠ
 4. Chybí centrum Újezda (nebo více menších), oáza klidu např. ve formě parku

  

Ostatní

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

poslední aktualizace 1. 9. 2014

1. V současnosti probíhá v uvedené lokalitě stavební řízení o umístění autobusových zastávek, jejichž součástí je vybudování přechodu pro chodce.
2. Bez znalosti detailu nelze řešit.
3. Nebude, nelze řešit z technických důvodů.
4. Vzhledem k tomu, že autobusové zastávky jsou ve správě TSK, může MČ napsat dopis o zařazení rekonstrukcí do rozpočtu TSK.
5. Viz předchozí komentář.
6. Nepřísluší Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, je nutno řešit v rámci spolupráce s okolními městskými částmi na úrovni starostů
7. Bylo řešeno na Dopravní komisi, ale vzhledem k technickým parametrům uvedené křižovatky se nepodařilo vyřešit.

 
 1. Vybudovat nadchod nad semaforem přes hl. cestu k Penny (u Pizzerie)
 2. Odstranit problémy se zapáchající kanalizací-část Nová Sibřina
 3. Zúžit u ZŠ Masarykova silnici před přechodem (retardérem), aby se nevytvářely dva pruhy aut
 4. Řešit podle technických norem nástupní ostrůvky autobusů - velmi aktuální (kočárky, invalidé...)
 5. Špatný stav nástupní zastávky u trafiky (BUS Újezd nad Lesy)
 6. Spolupracovat s okolními MČ při dostavbě Štěrboholské radiály
 7. Zvážit možnost kruhového objezdu Českobrodská /Mladých Běchovic a tím řešit zácpy smět do centra z Újezda n/L.

 

Doprava

 

Městská hromadná doprava 41 x

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

poslední aktualizace 1. 9. 2014

1. - 3. Starosta MČ Praha 21 se účastní pravidelně jednání s Dopravním podnikem Praha a společností Ropid. První podnět byl několikrát požadován, ale ze strany objednatele dopravy (společnost ROPID) bylo sděleno, že to není možné z důvodu navýšení finančních nákladů, které by vznikly přidáním dalších spojů (zkrácením intervalů) a prodloužením uvedených linek.

Druhý podnět byl rovněž konzultován, proběhla i zkušební jízda, bohužel se nepodařila najít trasa, která by odpovídala pravidelnému provozu (šířka komunikací, poloměr zatáček, obytná zóna).

Třetí podnět je v řešení, k výstavbě zastávky u školy by mělo dojít na podzim roku 2014, zastávka u Penny je ve stavebním řízení.

4. Byla odeslána žádost na ROPID.

5. Nelze.

6. Viz výstavba autobusových zastávek.

 
 1. Posílit MHD 269 (Uhříněves a zpět), špatně návazné spoje MHD, dlouhé intervaly BUS 163, posílit spoje, nedostačující doprava Rohožník - Palmovka, vrátit linku 109.  BUS č. 391 zajíždět na sídliště Rohožník
 2. Autobusové zastávky: Zřídit autobusové zastávky linky 260 Novohradská x Borovská 10x, Borovská x Načešická 4x,Bečvářská x Nespecká 5x, prodloužit linku na křižovatku Netínská x Borovská 2x, prodloužení linky 260 směrem k čističce (děti, škola)
 3. Vybudovat zastávku MHD mezi Blatov a Újezd nad Lesy ve směru z Prahy, vytvoření zastávky MHD (cca u školy) mezi zast. Blatov a Újezd (u Lidlu), posunutí zastávky Blatov (směr do Prahy) před Penny
 4. Zřídit automat na jízdenky MHD na sídl. Rohožník
 5. Upravit jízdní řády autobusů MHD na metro
 6. Vybudovat vyčkávací prostor pro chodce – Plhovská, Penny

 

Zpomalení dopravy, její plynulost a bezpečnost

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

poslední aktualizace 1. 9. 2014

1. Bude řešeno v podzimních měsících, zabýval se tím Dopravní generel schválený v prosinci 2013 Zastupitelstvem MČ Praha 21.
2. Byl zpracován Cyklistický generel schválený v prosinci 2013 Zastupitelstvem MČ Praha 21, který se touto problematikou zabývá. Jsou zpracovávány projekty na dílčí cyklostezky např. napojení na Čentickou směrem k nádraží.
3. Dle Dopravního generelu bude stanovena Zóna 30, časově nejde stanovit termín, vzhledem k plánované výstavbě kanalizace v ulici Chmelická.
4. Zákaz vjezdu je ustanoven.
5. Bude řešeno v rámci Dopravního generelu po výstavbě kanalizace ve Chmelické ulici.
6. Může být řešeno po rekonstrukci obou komunikací.

 
 1. Zavést systém jednosměrek – menší průjezdnost aut, např. Lomecká, zřídit zóny 30 km
 2. Chybí cyklostezky, vybudovat systém " chráněných ulic pro pěší a cyklo (např. okruh okolo Újezda) 4x
 3. Vyřešit průjezd aut v ulici Chotěnovská
 4. Usilovat o obchvat Újezda 13x anebo alespoň zakázat průjezd kamionů obcí
 5. Omezit urychleně neúnosně vysokou úroveň dopravy v bloku zástavby mezi Zaříčanskou a Staroújezdskou (zejména Chotěnovská ulice) - alespoň v míře doporučené schváleným dopravním generelem, řešit hustou  a hlučnou doprava, dopravní zácpy
 6. Projednat s Běchovicemi zřízení světelné signalizace ulic Do Panenek a Českobrodská, aby se zvýšila plynulost jízdy a najíždění od Koloděj permanentně nebrzdilo jízdu po Českobrodské. Zároveň omezit další boční najíždění z ulice Richterova do Českobrodské

 

Ostatní

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

poslední aktualizace 1. 9. 2014

1. Nelze, technické parametry.
2. Nelze.
3. V případě neprůjezdnosti musí řešit Městská policie.
4. Provádí Městská policie.
5. První část řeší projekt na výstavbu autobusové zastávky, v druhém případě nelze technicky vyřešit.
6. Je nutno znát konkrétní lokalitu.
7. Chybí pozemky.
8. Je v kompetenci Policie.

 
 1. Vybudovat retardéry na hlavní ulici
 2. Zajistit obyvatelům, aby mohli bez velkých problémů vyjet z postranních ulic na hlavní silnici. V době špičky je to dost nemožné a hlavně nebezpečné
 3. Zajistit parkování vozidel na vlastních pozemcích, zprůjezdnit tak úzké komunikace, jde o pohodlnost lidí zajíždět na parcely
 4. Kontrolovat oprávněnost průjezdu kamionů obcí
 5. Zřídit přechod pro chodce přes ul. Starokolínská mezi ul. Plhovská a Račiněveská a přechod pro chodce z Rohožnické do Velimské (přes hlavní)
 6. Staroklánovická – ke stezce – snížení rychlosti, pozor cyklistka
 7. Ranní špička u ZŠ, Polesná x Čentická, vytvoření parkovacích míst
 8. Dodržovat nejvyšší povolenou rychlost vozidel – Police ČR, MP, kdo nedodrží rychlost, bude zastaven na hlavní na červenou

 

Vzdělávání a výchova

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Hájková Iva

poslední aktualizace 25. 8. 2014

1. Mateřská škola Sluníčko v budově ZŠ Polesná ul. je v provozu od 7:00 hodin na základě dohody rodičů s ředitelstvím MŠ vždy na začátku školního roku. Určitě je vhodná dohoda s ředitelkou na třídní schůzce. Dřívější provoz od 6:30 hodin zajišťuje 1. MŠ ul. Čentická.

2. V současné době jsou zajištěna místa v Masarykově základní škole pro děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 9 – Újezd nad Lesy (kapacita 980 žáků), dle Obecně závazné vyhlášky č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. V nejbližší budoucnosti se počítá s navýšením kapacity ZŠ na 1100 žáků přístavbou ZŠ (závisí na finančních prostředích). V mateřských školách je rekonstrukcemi a pronájmem zajištěno 400 míst pro předškolní vzdělávání a v budoucnu se nepočítá s dalším navyšováním kapacity.

3. Ředitelství Masarykovy ZŠ nemá v současnosti k dispozici volnou místnost na umístění kol a koloběžek, takže to řeší jejich uložením koloběžek v kmenových třídách. Získáním finančních prostředků a stavebním rozšířením stávajících prostor se bude řešit uložení i těchto dopravních prostředků.

4. Dle prováděných kontrol jak ČŠI (2010 kontrola v oblasti stravování, bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání), tak i hygienické stanice hl. m. Prahy (kontroly probíhají vždy na začátku šk. roku a pak ještě minimálně jednou v jeho průběhu) nebyly zjištěny žádné nedostatky. Na posouzení kvality jídel si pan ředitel pozval nezávislého gastro experta, který neshledal žádná pochybení v oblasti stravování. Žáci vyplňovali dotazník, týkající se kvality, chuti, porcí. Z celkového vyhodnocení vyplývá spokojenost žáků se šk. stravováním. V současné době probíhá celková rekonstrukce kuchyně a jejího vybavení (navýšení kapacity jídel z 1 200 na 1 600).

5. Ohledně počtu dětí ve třídách je nutné řídit se legislativou, kde jsou počty jasně dané. Ve třídě se může vzdělávat 30 dětí, a pokud zřizovatel povolí výjimku, tak i 34. V žádné třídě naší základní školy tento počet dětí není. Škola tedy není početně přeplněná, ale prostorově, což se samozřejmě průběžně řeší. Průměrná zaplněnost tříd na 1. st. je 27 žáků, na 2. st. 24 žáků. Dne 29.8.2014 je požádáno o dotaci MŠMT na přístavbu základní školy (4 třídy, dvě místnosti pro družinu a návazné prostory) ve výši 30 mil. Kč (celková investice cca 35 mil. Kč).

6. Rodiče jsou na třídních schůzkách o tomto problému informováni. Probíhají programy v rámci prevence (informace jsou na webových stránkách školy). Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti předcházení sociálně patologických jevů, je zapojena do projektu Magistrátu hl. města Prahy - Zdravé město, využívá různé semináře.

7. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu.  Návrh je nutné podat na vedení školy a to rozhodne, zda je možnost jeho zapracování. 

8. V současné době nejsou finanční prostředky na správce. Z tohoto důvodu není realizováno.

9. MČ Praha 21 v rámci přijímacího řízení umisťuje přednostně děti v posledním roce před nástupem do 1. třídy základní školy a děti s odloženou školní docházkou do mateřských škol jichž je zřizovatelem, takže jsou umístěny všechny děti a z tohoto důvodu není potřeba zřízení přípravných tříd.

10. Vzhledem k vysokému počtu dětí předškolního věku v MČ Praha 21, přihlášených k docházce do mateřské školy, je nutné naplnit povolenou kapacitu v počtu dětí na třídě. I tak jsou děti, které nemohou být z kapacitních důvodů přijaty (některé děti tříleté). V nejbližší budoucnosti neplánujeme snížení počtu dětí na třídě z 28 na 24.

11. Škola dostává finanční prostředky na všechny pomůcky ze státního rozpočtu. Tato částka je velice malá a škola musí zajistit nejprve pomůcky, učebnice apod. potřebné pro základní vzdělávání, které jí ukládá zákon a potom může obnovovat stávající. Určitě by velice uvítala sponzory, kteří by jí v nelehké situaci pomohli.

 
 1. Otevřít školku v základní škole od 6.45
 2. Zajistit místo pro všechny děti občanů Újezda nad lesy v předškolních a školních zařízení
 3. Zřídit místnost v Masarykově ZŠ 2. stupeň na kola, koloběžky 2x
 4. Vyřešit, zlepšit stravování v ZŠ Masarykova
 5. Snížit počet dětí ve třídách na 1. st. ZŠ, obecně přeplněnost školy, navýšit kapacitu školy
 6. Větší informovanost rodičů o problému kouření a drog na 2. st. ZŠ
 7. Větší informovanost a zájem občanů o dobrovolnictví (např. posílení občanské výchovy ve škole)
 8. Správce školního a sportovního areálu
 9. Zřídit přípravné třídy v ZŠ (nultý ročník)
 10. Snižování počtu dětí ve třídách MŠ (z 28 na 24)
 11. Zajistit nové pomůcky pro sport v ZŠ


 

Volnočasové aktivity

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Hájková Iva

poslední aktualizace 26. 8. 2014

1. MČ má záměr vybudovat tzv. komunitní centrum pro volnočasové aktivity. Závisí na finančních prostředcích a vymezení pozemku v majetku MČ. Z rozpočtu MČ nelze realizovat tuto investici, proto bude nutno najít externí financování. Do konce roku 2014 vznikne pracovní skupina složená ze zástupců místních spolků a organizací pro vytvoření Koncepce volnočasových aktivit. Mělo by dojít k vymezení potřeb spolků a organizací a k vypracování podkladů pro projekt komunitního centra. Polyfunkční dům Level pořádá měsíčně několik akcí pro veřejnost i mládež.

2. Pro zastřešenou ledovou plochu nemá MČ finance ani pozemek - nebude řešeno.

3. Záměr MČ je vybudovat hřište ul. Druhanická a na sídlišti Rohožník pro věkovou skupinu 12+. Pro malé děti je po Újezdě nad Lesy hřišť dostatek. Vlastník sousedního pozemku budoucího hřiště Druhanická s ním nesouhlasí. Probíhá odvolací řízení a pozemek byl zatím oplocen. Proto alespoň na místě budoucího hřiště zřízujeme odpočinkové místo s lavičkami a upraveným pozemkem. Hřiště na sídlišti Rohožník je pouze jako záměr, do konce roku 2014 máme zájem nechat vypracovat studii a projednat s veřejností podobu hřiště. Zatím je návrh na umístění dvou basketbalobých košů, v budoucnu hřiště s cvičebními prvky pro seniory a pro mládež. V rozpočtu MČ je nutno pro rok 2015 - 2016 vyčlenit finanční prostředky jak na hřiště Druhanická, tak na sídl. Rohožník.

4. Komise vlnočasových aktivit nedoporučuje podporovat malování grafitů.

5. viz bod 4

6. Masarykova základní škola pronajímá své tělocvičny, proto je potřeba obrátit se na vedení školy nebo pana Zdeňka Voříška (zaměstnanec ÚMČ Praha 21), tel. 777 811 331

7. viz bod 3

8. Pro vybudování kostela bude vedeno jednání s církví, která vlastní některé pozemky v Újezdě nad Lesy.

9. Knihovna využila nabídky Městské knihovny Praha a v letních měsících si zapůjčila 100 knih. Tyto knihy jsou zapůjčeny bezplatně a mohou být průběžně obměňovány. Je zapotřebí, oby občané komunikovali s knihovnicemi, aby věděly, jaký žánr knih by si občané rádi zapůjčili.

10. Je zapotřebí jednat s vedením Fotbalového klubu Újezd nad Lesy, který má hřiště v nájmu.

11. Památník nebude řešen - na počest legionářům v 1. sv. válce bude v září vydána publikace a dne 13.9.2014 uspořádána slavnostní vernisáž výstavy s programeme v sále polyfunkčního domu Level od 10 do 12 hodin.

 
 1. Vybudovat kulturní centrum, Dům dětí a mládeže, chybí místnost pro setkávání místních spolků, chybí kroužky pro náctileté, málo kulturního vyžití (taneční zábavy) 6x, více kulturních akcí pro mladší generaci, vznik volnočasového klubu, lépe využít polyfunkční dům
 2. Vybudovat zastřešenou ledovou plocha
 3. Vybudovat hřiště pro seniory, více hřišť
 4. Vybudovat zeď na legální malování grafiti za budovu školy
 5. Free artová zeď 2x
 6. Soukromou tělocvičnu
 7. Dokončit dětské hřiště Ochozská x Druhanická, dosud jen oploceno
 8. Vybudovat kostel 6x
 9. Lepší obsah a rozsah knihovního fondu v místní knihovně
 10. Blatovské hřiště – chybí kabiny (fotbalové hřiště)
 11. Zabezpečit vybudování památníku padlým v 1. sv. válce (ke 100. výročí)

 

Zdravotnictví a sociální politika

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Lipanovičová Radka

poslední aktualizace 26. 8. 2014

1  Fungující provozovna Střediska osobní hygieny, kde se provádí úkony ambulantní pečovatelské služby: praní, žehlení a mandlování prádla, koupání, základní péče o vlasy a nehty, fungující terénní pečovatelská služba, domácí zdravotní ošetřovatelská a hospicová péče, terénní odlehčovací služba a osobní asistence poskytované v domácnostech klientů a práce komunitního terénního týmu. Pobytovou službu zatím neplánujeme, pomáháme a podporujeme klienty v jejich soběstačnosti v domácím prostředí=rozvíjíme terénní služby. Pobytová odlehčovací služba je v sousední MČ Praha – Běchovice.

2. O výstavbě pobytového zařízení typu domova pro seniory se v současné době neuvažuje z důvodu finanční náročnosti jednak výstavby a jednak zajištění následného provozu. Dle Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 bude problematika pobytového zařízení pro seniory řešena v časovém výhledu 2016-2020.

3. Ve správním obvodu Praha 21 je 7 praktiků pro dospělé, z toho 4 v MČ Praha 21 a 5 praktiků pro děti, z toho 2 v MČ. Lékaři řeší sami - záleží na jejich zájmu otevřít si v MČ svou ordinaci a zdravotní pojišťovně, zda s budoucím lékařem uzavře smlouvu.

4. O rozšíření zdravotního střediska např. nástavbou, se zatím neuvažuje jednak z důvodu finanční náročnosti a jednak zajištění následného provozu.

 
 1. Chybí pečovatelský dům
 2. Domov pro seniory
 3. Lékařská péče = praktický lékař (více lékařů)
 4. Rozšířit prostory zdravotního střediska na Rohožníku (např. rehabilitace)


 

Životní prostředí

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina

Garant komentář nedoplnil.

 
 1. Zajistit častější údržbu travních ploch na sídlišti Rohožník a na plochách v majetku MČ
 2. Zlepšit čistotu a údržbu zeleně obecních pozemků, škarpy podél komunikací apod
 3. Veřejná zeleň a pozemky ve správě úřadu, odpadky, péče o lesík na konečné BUS na Rohožníku, sekání trávy, zkulturnit. Neseká se Velimská, více sečí ve školských zařízeních
 4. Větší zapojení občanů o vzhled nejbližšího okolí (předzahrádky, ulice…)
 5. Ulice, chodníky, nepořádek na pozemcích, neupravené předzahrádky
 6. Neukázněnost majitelů psů – exkrementy, zajistit alespoň občasnou kontrolu pejskařů, především se jedná o travnatou plochu podél celé Žlebské ulice, zřídit prostor pro volné pobíhání psů (mimo sídliště).
 7. Kácení v Klánovickém lese (ve Škvorecké oboře jsou některé stromy napůl vyvrácené - nebezpečí pádu), lesní cesty a stezky jsou některé ve špatném stavu
 8. Truhlíky před polyfunkčním domem (rostliny seschlé, nezalévané, ostudné)
 9. Nestarání se o lípy okolo řadových domů (ul. Podlužanská)
 10. Trvalá snaha o zařazení Klánovického lesa do kategorie zvl. určení, dbát na pestrou a harmonickou výsadbu dřevin, obnova a údržba vodotečí a cest lesem (odstrašující příklad Kamenka – sekání průseku).
 11. Vytvořit pravidla pro pohyb koní v lese, podíl na údržbě
 12. Odstranit výtok kanalizace do lesa
 13. Vytvořit izolační pás zeleně podél hlavní
 14. Více financí do životního prostředí, sledování a využívání dotací

 

Veřejná správa, bezpečnost

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: RNDr. Pavel RoušarVladimír Saitz

poslední aktualizace bodů 1 - 3 dne 2. 9. 2014

poslední aktualizace bodů 4 - 10 dne 26. 8. 2014

1. V rámci projektu Bezpečná cesta do škol jsme chtěli tento přechod (stejně jako před Českou spořitelnou, a před II.stupněm základní školy v Polesné) zajistit s pomocí dobrovolníků. Na opakovanou výzvu se však v naší městské části nikdo nenašel. S městskou policií jsme o této situaci jednali, bohužel v tuto dobu nemají kapacity, protože zajišťují přechody a školy i ve všech okolních městských částech. Přesto opětovně s policií projednáme.

2. Souvisí s vyjádřením k výše uvedenému podnětu.

3. Od letošního roku jsme posílili počty městských strážníků o 4 ve správním obvodě a jednoho přímo přiděleného k Újezdu nad Lesy. S oběma složkami policie - městskou i státní máme pravidelné schůzky, na kterých koordinujeme jejich práci v městské části. Rozšiřujeme pořádání aktivit jako je Den mobility, kdy společně se strážníky chodí děti základní školy a pořádají bezpečnostní akce. Podobná akce s dětmi byla zaměřená na úklid psích exkrementů majitelů psů na procházkách. Se státní policií pracujeme na zveřejnění detailní mapy kriminality, budujeme kamerový systém, který bude mít policie k dispozici. Policie aktivně pokutuje nákladní automobily projíždějící Újezdem, řeší bezpečnostní situaci u škol a dětských hřišť. Spolupráce s MP se nadále bude rozšiřovat. Společně s vedením Městské policie Praha máme stejný cíl - více strážníků v ulicích.

4. Distribuci zajišťuje Česká pošta s.p. (ČP) a přesto se nedaří doručovat na 100%. ČP využívá k roznosu Újezdského zpravodaje brigádníků. Oslovili jsme distribuční společnost, která není ale schopna 100% roznos garantovat. V současné době řešíme nového dodavatele, ale jeho garance končí na 90% úspěšnosti roznosu. V srpnu 2014 se uskutečnilo jednání s Českou poštou a bylo přislíbeno v září 2014 zajištění roznosu listovními doručovatelkami. Dle podkladů ČP jsme navýšili počet výtisků na 4 000 ks. V případě dalších stížností bude uskutečněna společná kontrola mezi občany (ÚMČ s ČP). Bude nutno navýšit rozpočet o zvýšení nákladu Újezdského zpravodaje.

5. Dohodnuto s redaktorkou Újezdského zpravodaje, bude řešeno ještě v rozpočtu 2014.

6. Napomoci by měl kamerový systém zatím umístěný v okolí základní školy ul. Staroklánovická -  řešeno z rozpočtu 2014. V dalším roce je záměr na rozšíření kamerového systému na druhou budovu základní školy ul. Polesná.

7. Nepořádek v lese je věcí Lesů ČR – nebude řešeno, ostatní - napomoci by měl kamerový systém (viz bod 6). Řešeno z rozpočtu 2014.

8. Nebude řešeno, protože zřízení nové služby je podnikatelský záměr konkrétní osoby nebo soukromé společnosti. MČ nemá prostory, které by pronajímala pro služby a mohla tak ovlivnit nabídku.

9. V nejbližších letech nebude řešeno. Pošta má dlouhodobý pronájem v současném objektu asi do roku 2020 a výpovědí by musela hradit pronajímateli vysokou pokutu. Navíc prostory v Levelu jsou pro potřeby pošty od začátku nedostatečné a to i přesto, že by se poště dalo k dispozici celé přízemí.

10. MČ nemá zájem o novou výstavbu z důvodu zahušťování obyvatel, proto nepodporuje investory v oblasti stavebnictví.

 1. Na hlavní křižovatce v Újezdě (konkrétně přechod mezi zlatnictvím a knihkupectvím), by bylo vhodné v době začátku a konce vyučování na ZŠ postavit strážníka
 2. Ochrana žáků při cestách do školy a přecházejících přes semafor (auta často projíždí na červenou)
 3. Větší účast městské policie na dění v obci
 4. Dodávat Zpravodaj do domácnosti!
 5. Zveřejňovat opět jízdní řády ve Zpravodaji
 6. Vandalství (sprejování budov, ničení naučné stezky, poškozování veřejného majetku,
 7. Nepořádek v lese, ničení zastávek a odpadkových košů, monitorovat kamerami ZŠ - zamezit poškozování fasády) 13 x
 8. Služby (chybí opravna obuvi, papírnictví, čistírna, řeznictví na Rohožníku, rozmístění služeb)
 9. Umístit poštu do centra (u křižovatky Level, Lidl)
 10. Vytvořit pracovní místa – podpora investorů


 

Ekonomika, podpora podnikání, energetika

AKTUÁLNÍ STAV/ KOMENTÁŘ

PODNĚTY OBČANŮ

 Garant strategického týmu: RNDr. Pavel Roušar

poslední aktualizace 2. 9. 2014

1. MČ výrazně snížila počet heren v Újezdě nad Lesy a tím zcela zamezila náhodnému kontaktu dětí a veřejnosti navštěvující restaurace s hazardem. Přesto po důkladném zvažování nepřistoupila k nulové toleranci a to na základě analýzy. Počet hracích automatů v naší městské části tvoří pouhých 0,3 procenta všech hracích automatů v Praze. Z tohoto důvodu je důležité, aby k regulaci hazardu přistoupila Praha, která může v rámci svých vyhlášek tuto situaci kontrolovat. Finanční prostředky, které městská část získává z rozdělení magistrátu, je rozdělována do neziskového sektoru na podporu sportu, sportovních aktivit, dále sociální a školské oblasti. Podrobně bylo k tématu hazardu v městské části hovořeno na veřejném projednání, jehož prezentace a závěry naleznete na webových stránkách.

2. Je záležitostí soukromých investorů. Městská část nemůže ovlivnit.

3. viz odpověď výše.

 
 1. Nulová tolerance hazardu – zrušit hernu na Rohožníku 31 x
 2. Místo bageterie např. KFC nebo MC Donald, který bude využívaný více.
 3. Rychlé občerstvení.


 Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy uskutečnilo 23. 4. 2014 dotazníkové šetření mezi občany před nákupními středisky Albert, Penny, Lidl. Odpovědělo celkem 69 občanů na dotaz: s čím jste v Újezdě spokojeni, s čím jste nespokojeni. Výsledky naleznete v příloze.

 • 2014_04_23_ZZ_podnety_obcanu.pdf

  2014_04_23_ZZ_podnety_obcanu.pdf

  Poslední změna: 21. 5. 2018, 14:36:07, velikost: 239 KB
 • Související témata: Strategické plánování a řízení Zdravá MČ a místní Agenda 21


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz