Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Aktuality
 • Volby do zastupitelstev obcí podzim 2018
Aktualita

Volby do zastupitelstev obcí podzim 2018

Předáváme informace MV ČR - ještě před vyhlášením termínu konání voleb:

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"), prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích").

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, městech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech (dále jen "obce").

Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.

Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí bude prvním úkonem sepsání kandidátní listiny.

Náležitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) až i) zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny stanoví dle ustanovení § 74 písm. d) bodu 2 zákona o volbách Ministerstvo vnitra vyhláškou.

Vzor kandidátní listiny naleznete v příloze č. 1 vyhlášky jako vzor č. 6 :

                             Vzor 6

                       Kandidátní listina

                   pro volby do zastupitelstva

             obce (města, městského obvodu, městské

            části)x) ................................

        konané ve dnech (dne)...........................

Volební obvod č. ............. xx)

 

 

 .................................................................

Název volební strany a označení ,o jaký typ volební strany jde, xxx)

s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

 

Kandidáti:

 

 

 • .............................. ...................

   jméno, příjmení, pohlaví, věk                  povolání

                                         .........................

                                         část obce,  nečlení-li se na části,  obec x), kde je kandidát    přihlášen   k  trvalému pobytu

 

                                         .........................

                                         název   politické  strany nebo  politického  hnutí, jehož je kandidát členem,  nebo údaj  "bez politické

                                         příslušnosti"

 

                                         .........................

                                         jde-li  o  koalici, název politické   strany   nebo politického  hnutí, které kandidáta navrhlo; jde-li

                                         o sdružení    politických stran   nebo  politických hnutí    a    nezávislých kandidátů,       označení

                                         politické   strany   nebo politického  hnutí, které kandidáta   navrhlo  nebo  označení,   že    jde   o

                                         nezávislého kandidáta

 

 • ........................ .........................

 

 • ........................ .........................

 

   ........................

   Zmocněnec volební strany

   jméno, příjmení, místo,

   kde je přihlášen

   k trvalému pobytu

 

   ........................

   Náhradní zmocněnce

   jméno, příjmení, místo,

   kde je přihlášen

   k trvalému pobytu

 

   ........................

   podpis zmocněnce

 

                                         .........................

                                         jméno,     příjmení     a   označení funkce  a podpis  osoby/osob  oprávněné/oprávněných

                                         jednat  jménem  politické strany  nebo  politického  hnutí  popř.  organizační

                                         jednotky xxxx)

 

                                         .........................

                                         u nezávislého   kandidáta

                                         podpis kandidáta xxxxx)

 

V ............. dne .............

 

x) Uvede se odpovídající

 • xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny

   xxx)  § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.

  xxxx) V případě,  že  volební  stranu  tvoří koalice politických stran  nebo  sdružení   politických  stran  a  nezávislých

        kandidátů, uvedou se osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě  jménem  organizační  jednotky,  je-li ustavena,

        všech politických stran, které ji tvoří

 xxxxx) V případě,  že  volební  stranu  tvoří nezávislý kandidát, neuvádí se údaje o zmocněnci;

volby.jpg

Na kandidátní listině je možno uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce (viz. ustanovení § 22 odst. 2 zákona o volbách). Pokud by se v dané obci volilo 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například v obcích, kde se má volit 7 členů zastupitelstva, může být na kandidátní listině uvedeno až 9 kandidátů, má-li se volit 6 členů až 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů až 6 kandidátů.

Kolik členů bude do zastupitelstva obce voleno, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Tento počet se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení /ustanovení §§ 67, 68 zákona o obcích; tj. 83 dny přede dnem voleb/.

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, v den voleb musí mít trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (v současné době pouze státní občané jiných členských států Evropské unie).

U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

Ke kandidátní listině musí být také přiloženo dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. Vzor prohlášení kandidáta naleznete v příloze č. 1 vyhlášky jako přílohu ke vzoru č. 6

                       Příloha ke vzoru 6

Příloha  ke kandidátní  listině pro  volby do  zastupitelstva obce

(města, městského obvodu, městské části)x) .......................

konané ve dnech (dne) ...............................

                      Prohlášení kandidáta

 

"Já níže podepsaný(á) ................................, narozen(a)

                             jméno a příjmení

 ...................... trvale bytem .............................

prohlašuji,  že souhlasím  se svou  kandidaturou; nejsou  mi známy

překážky volitelnosti / překážka ....................... pomine ke

dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské

části)x); nedal(a) jsem souhlas k  tomu, abych byl(a) uveden(a) na

jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

 

V ............. dne .............            .....................

                                                podpis kandidáta

 • x) Uvede se odpovídající

 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu  -  

Příl.

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4

 

Obec, městská část,                Potřebné počty podpisů voličů

městský obvod,                      zapsaných 

v seznamech popřípadě

volební obvod

 

                                             pro nezávislé              pro sdružení

nezávislých kandidátů              kandidáty

 

                                                 z počtu obyvatel obce,

                                                 městské části, městského obvodu,

                                                 popřípadě volebního obvodu

 

 

do 500 obyvatel                                 5 %                        7 %

nad 500 do 3000 obyvatel                   4 %, nejméně 25     7 %

nad 3000 do 10 000 obyvatel               3 %, nejméně 120   7 %

nad 10 000 do 50 000 obyvatel             2 %, nejméně 600   7 %

nad 50 000 do 150 000 obyvatel           1 %, nejméně 1000  7 %

nad 150 000 obyvatel                           0,5 %, nejméně 1500  7 %.

 

a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, a je uveřejněn nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registračního úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách).

U petice není k dispozici žádný vzor (formulář), tak jako např. u kandidátní listiny. Důležité je, aby v záhlaví petice a na každé její další straně byl uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Pro upřesnění sdělujeme, že zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se na petici upravenou zákonem o volbách nevztahuje.

Upozorňujeme, že podepisovat se na petici mohou jen voliči. Podle § 4 odst. 1 zákona o volbách právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Podpisy na petici je možno sbírat i před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí (lhůtu, od kdy je tak možno činit zákon, ani vyhláška nestanoví), je však třeba počítat s tím, že příslušný registrační úřad přezkoumává kandidátní listinu spolu s přílohami až ve lhůtě 66 - 60 dnů přede dnem voleb (nikoliv dříve) a údaje týkající se voličů, jež jsou uvedeny na petici, musí být platné v době, kdy je registrační úřad přezkoumává. Pokud by registrační úřad zjistil, že některý z údajů není platný, nemohl by podpis dotyčného voliče započítat do potřebného celkového počtu. S ohledem na shora uvedené proto Ministerstvo vnitra doporučuje při sbírání podpisů počítat s jistou rezervou.

Kandidátní listinu spolu s peticí a podpisy voličů podporujícími její kandidaturu bude podávat nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů svému registračnímu úřadu, a to dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději do 66 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin).

Na základě ustanovení § 21 odst. 2 zákona o volbách pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu.

Registrační úřad přezkoumává dle § 23 odst. 1 zákona o volbách kandidátní listinu ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, bude volební strana registračním úřadem dle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb nedostatky odstranila.

 Chronologické shrnutí

Před vyhlášením voleb lze zahájit:

 • sepsání kandidátní listiny + petice
 • sběr podpisů pod petici  

vyhlášení voleb - dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o volbách prezident republiky vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním;

po vyhlášení voleb:

 • do 66 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin) -  podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 • 66 - 60 dnů přede dnem voleb - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 • 53 dnů přede dnem voleb – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/
 • 30 dnů přede dnem voleb - delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
 • 48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách).

 

 Odbor všeobecné správy MV ČR

 • Seznamy_MČ_podavani_kandidatnich_listin_ primo__podavani_KL_cestou_MHMP.pdf

  Seznamy_MČ_podavani_kandidatnich_listin_ primo__podavani_KL_cestou_MHMP.pdf

  Poslední změna: 02. 7. 2018, 16:39:33, velikost: 918.99 KB
 • Související témata: Volby

  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz